Impressum DESOI

DATU AIZSARDZĪBAS PAZIŅOJUMS

Datu aizsardzības paziņojums mājas lapas izmantošanai
Mēs novērtējam Jūsu izrādīto interesi par mūsu mājas lapu. Jūsu privātuma aizsardzība mums ir ļoti svarīga. Turpmākajā sadaļā mēs sniegsim Jums detalizētu informāciju par Jūsu datu apstrādi.

Konfidencialitātes politika
Ar šo paziņojumu par konfidencialitāti mēs sniegsim Jums norādes par personu datu apstrādes veidu, apjomu un mērķi (turpmāk tekstā - "Dati"), mūsu tiešsaistes piedāvājuma un ar to saistīto tīmekļa vietņu, funkciju un satura, kā arī ārējas tiešsaistes klātbūtnes ietvaros, piemēram, mūsu sociālo mediju profilos (turpmāk tekstā - "Tiešsaistes piedāvājums"). Zemāk ir attēloti mūsu datu vākšanas vispārīgie principi. Attiecībā uz lietotajiem tādiem terminiem kā, piemēram, "apstrāde" vai "atbildīgais", mēs atsaucamies uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) 4. pantā minētajām definīcijām.
Šī norāde par datu aizsardzību ir prioritārāka pār mūsu vispārīgo norādi par datu aizsardzību (obligātā informācija saskaņā ar GDPR 12. pantu un turpmākajiem pantiem). Ja vien šajā datu aizsardzības norādē nav minēti noteikumi mājas lapas izmantošanai, tad tiek piemēroti attiecīgie vispārīgās datu aizsardzības norādes noteikumi.

Atbildīgās personas kontaktinformācija
Atbildīgais saskaņā ar 4. panta 7. punktu (GDPR) ir DESOI GmbH, Gewerbestraße 16, 36148 Kalbach/Rhön, info@desoi.de (skatīt - Par mums).

 

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Kontaktinformācija (darba jautājumos)

Uzņēmums: BerIsDa GmbH
Adrese: Justus-Liebig-Straße 4, 36093 Künzell 
Telefons:
0661 / 29 69 80 90
E-pasts: datenschutz@berisda.de 

 

Personas datu apstrādes apjoms
Mēs apkopojam un izmantojam mūsu lietotāju personas datus pamatā tikai tādā apjomā, cik tas ir nepieciešams funkcionālas mājas lapas, kā arī satura un pakalpojumu nodrošināšanai. Mūsu lietotāju personas datu apkopošana un izmantošana tiek veikta regulāri un tikai pēc lietotāja sniegtas piekrišanas. Izņēmums attiecas uz tādiem gadījumiem, kad iepriekšēja piekrišanas iegūšana nav iespējama faktisku iemeslu dēļ un datu apstrāde ir atļauta ar likumu.

Personas datu apstrādes juridiskais pamats
Iegūstot attiecīgās personas piekrišanu personas datu apstrādei,  kā juridiskais pamats minētajai personas datu apstrādei spēkā stājas ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas  (GDPR) 6. panta 1. daļas a punkts. Veicot personas datu apstrādi, kas nepieciešama līguma izpildei, kura līgumslēdzēja puse ir attiecīgā persona, par juridisko pamatu kalpo minētās Regulas 6. panta 1. daļas b punkts. Tas attiecas arī uz apstrādes darbībām, kas nepieciešamas pirmslīguma pasākumu veikšanai.
Veicot personas datu apstrādi, kas nepieciešama juridisko saistību izpildei, kas attiecināmas uz mūsu uzņēmumu, par juridisko pamatu kalpo minētās Regulas 6. panta 1. daļas c punkts.
Ja personas datu apstrāde nepieciešama attiecīgās personas vai kādas citas fiziskas personas būtisku interešu dēļ, tad par juridisko pamatu kalpo minētās Regulas 6. panta 1. daļas d punkts.
Ja apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu uzņēmuma vai trešās personas likumīgās intereses, un ja attiecīgās personas intereses, pamattiesības un pamatbrīvības nepārsniedz iepriekš minētās intereses, tad par datu apstrādes juridisko pamatu kalpo minētās Regulas 6. panta 1. daļas f punkts.

Uzturēšana un e-pasts
Mūsu izmantotie uzturēšanas (hostinga) pakalpojumi ir paredzēti, lai sniegtu šādus pakalpojumus: infrastruktūras un platformu pakalpojumus, skaitļošanas jaudu, atmiņas un datubāzes pakalpojumus, e-pastu, drošības un tehniskās apkopes pakalpojumus, kurus mēs izmantojam, lai nodrošinātu šo tiešsaistes pakalpojumu.
Saistībā ar to mēs vai mūsu uzturēšanas pakalpojumu sniedzējs apstrādā šī tiešsaistes piedāvājuma klientu, interesentu un apmeklētāju krājuma datus, kontaktinformāciju, satura datus, līguma datus, lietošanas datus, metadatus un saziņas datus, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm efektīva un droša šī tiešsaistes piedāvājuma nodrošināšanai saskaņā ar GDPR Regulas 6. panta 1. daļas f punktu kopā ar Regulas 28. pantu (Noslēgums Līgums par pasūtījuma apstrādi).

Piekļuves datu un žurnālfailu apkopošana
Mēs vai mūsu uzturēšanas pakalpojumu sniedzējs tos apkopo, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm minētās Regulas 6. panta 1. daļas f punkta izpratni. Dati par katru piekļuvi serverim, uz kura atrodas šis pakalpojums (tā sauktie servera žurnālfaili). Piekļuves dati ietver apmeklētās tīmekļa lapas nosaukumu, failu, apmeklējuma datumu un laiku, pārraidīto datu apjomu, ziņojumu par veiksmīgu informācijas ieguvi, pārlūkprogrammas veidu un versiju, lietotāja operētājsistēmu, atsauces URL (iepriekš apmeklēto lapu), IP adresi un pieprasīto pakalpojuma sniedzēju. Žurnālfailu informācija tiek saglabāta drošības apsvērumu dēļ (piemēram, lai izmeklētu ļaunprātīgas vai krāpnieciskas darbības) ne ilgāk kā septiņas dienas, un pēc tam tā tiek dzēsta. Dati, kuru tālāka saglabāšana ir vajadzīga pierādījumu nolūkos, tiek atbrīvoti no to dzēšanas, līdz pat attiecīgā gadījuma precizēšanai.

 

Iesaistīto personu tiesības
Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu par to, vai attiecīgie dati tiek apstrādāti, kā arī iegūt informāciju par šiem datiem, papildu informāciju un datu kopiju saskaņā ar Regulas 15. pantu.
Atbilstoši Regulas 16. pantam Jums ir tiesības pieprasīt ar Jums saistītās informācijas papildināšanu vai nepareizas informācijas labošanu.
Saskaņā ar Regulas 17. pantu Jums ir tiesības pieprasīt, lai attiecīgie dati tiktu nekavējoties dzēsti, vai saskaņā ar 18. pantu pieprasīt datu apstrādes ierobežojumus.
Jums ir tiesības pieprasīt, lai ar Jums saistītie dati, kurus jūs mums sniedzat, tiktu iegūti saskaņā ar Regulas 20. pantu, un pieprasīt to nodošanu citām atbildīgajām personām.
Saskaņā ar Regulas 77. pantu Jums ir tiesības iesniegt sūdzību kompetentajai uzraudzības iestādei.

Atsaukšanas tiesības
Jums ir tiesības atsaukt sniegto piekrišanu saskaņā ar minētās Regulas 7. panta 3. daļu, ar atsauci uz turpmāko laika posmu.

Iebildumu tiesības
Ja jūs esat devis piekrišanu savu datu apstrādei, tad Jūs jebkurā brīdī to varat atsaukt. Šāda atsaukšana ietekmē jūsu personas datu apstrādes pieļaujamību pēc tam, kad esat to mums sniedzis. Ciktāl Jūsu personas datu apstrāde tiek balstīta uz interešu līdzsvarošanu, Jums ir tiesības iebilst pret to apstrādi. Tas ir gadījumā, ja datu apstrāde nav nepieciešama, lai veiktu ar Jums noslēgta līguma izpildi, kas šajā konfidencialitātes politikā tiek norādīta, veicot funkcijas. Šāda iebilduma gadījumā mēs lūdzam Jūs izskaidrot iemeslus, kāpēc mums nevajadzētu apstrādāt Jūsu personas datus, tādā veidā, kādā mēs to esam veikuši. Jūsu pamatota iebilduma gadījumā mēs izskatīsim situāciju un pārtrauksim vai pielāgosim datu apstrādi, vai arī minēsim Jums pamatotus iemeslus, kuru dēļ mēs šo apstrādi turpināsim. Jūs jebkurā brīdī varat  iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi reklāmas un datu analīzes nolūkos. Par pretrunām reklāmas jautājumos, lūdzu, informējiet iepriekš minēto atbildīgo personu.

Datu dzēšana
Mūsu apstrādātie dati tiek dzēsti vai ierobežoti to apstrādē saskaņā ar Regulas 17. un 18. pantu. Ja vien šīs konfidencialitātes politikas ietvaros nav skaidri norādīts, pie mums glabātie dati tiek dzēsti, tiklīdz tie vairs nav vajadzīgi to mērķim, un dzēšana nav pretrunā ar tiesību aktos noteiktajām glabāšanas prasībām. Ja vien dati netiek dzēsti, jo tas ir nepieciešams citiem likumīgiem mērķiem, to apstrāde tiek ierobežota. Tas nozīmē, ka dati ir bloķēti un netiek apstrādāti citiem mērķiem. Tas attiecas, piemēram, uz datiem, kas jāuzglabā komerciālu vai ar nodokļiem saistītu iemeslu dēļ.
Atbilstoši tiesību aktiem glabāšana Vācijā saskaņā ar Vācijas Tirdzniecības kodeksa (HGB) 257. panta 1. daļu ilgst 6 gadus (tirdzniecības grāmatas, krājumi, sākuma bilances, gada pārskati, tirdzniecības vēstules, grāmatvedības dokumenti u.c.), kā arī  10 gadus saskaņā ar Vācijas nodokļu kodeksa (AO) 147. panta 1. daļu (grāmatas, ieraksti, vadības ziņojumi, grāmatvedības dokumenti, tirdzniecības un biznesa vēstules, ar nodokļiem saistīti dokumenti u.c.).

Interneta veikals
Ja vēlaties veikt pasūtījumu mūsu interneta veikalā, līguma noslēgšanai ir nepieciešama Jūsu personīgā informācija, ko mēs izmantosim Jūsu pasūtījuma apstrādāšanas procesā. Obligātā informācija, kas nepieciešama līguma izpildei, ir norādīta izceltā veidā, citi dati nav obligāti nepieciešami. Mēs apstrādājam Jūsu sniegtos datus, pasūtījuma apstrādāšanas procesa ietvaros. Tādējādi mēs varam iesniegt Jūsu maksājumu datus mūsu bankā. Kā juridiskais pamatojums tam kalpo GDPR Regulas 6. panta 1. daļas 1. teikuma b punkts.
Jūs varat brīvprātīgi izveidot klienta kontu, ar kura palīdzību mēs varam saglabāt Jūsu datus vēlākiem pirkumiem. Izveidojot kontu sadaļā "Mans konts", jūsu norādītie dati tiks saglabāti ar iespēju tos atsaukt. Visus citus datus, tostarp savu lietotāja kontu, Jūs varat izdzēst klientu sadaļā.
Mēs varam apstrādāt Jūsu sniegto informāciju arī nolūkā informēt Jūs par citiem interesantiem produktiem no mūsu preču klāsta vai nosūtīt Jums e-pastus ar tehniska veida informāciju.
Saistībā ar dažāda veida komercdarbības un nodokļu nosacījumiem mums ir pienākums glabāt Jūsu adresi, maksājumu un pasūtījuma datus desmit gadus. Tomēr pēc diviem gadiem mēs veicam datu apstrādes ierobežojumus, t.i., Jūsu dati tiek izmantoti tikai, lai izpildītu juridiskās saistības.
Lai novērstu trešo personu nesankcionētu piekļuvi Jūsu personas datiem, jo īpaši finanšu datiem, pasūtījuma process tiek šifrēts, izmantojot TLS tehnoloģiju.

SSL šifrēšana
Drošības apsvērumu dēļ un lai aizsargātu jūtīga satura pārsūtīšanu, šī vietne izmanto SSL šifrēšanu, piemēram, pieprasījumiem, kurus Jūs nosūtat mums kā vietnes operatoram. Jūs varat atpazīt šifrētu savienojumu, pārlūka adreses rindā adresei mainoties no "http://" uz "https://", un atslēgas simbola veidā Jūsu pārlūkprogrammas rindā.
Ja ir iespējota SSL šifrēšana, datus, ko iesniedzat mums, nevarēs izlasīt trešās personas.

Jaunumi
Ar turpmāko norāžu palīdzību mēs Jūs informēsim par mūsu jaunumiem, kā arī par reģistrācijas, nosūtīšanas un statistiskās novērtēšanas procedūrām, kā arī par Jūsu tiesībām uz iebildumiem. Abonējot mūsu jaunumus, Jūs piekrītat to saņemšanai un minētajām procedūrām.
Jaunumu saturs: mēs nosūtām jaunumus, e-pastus un citus elektroniskos paziņojumus ar reklāmas informāciju (turpmāk tekstā - "Jaunumi") tikai ar saņēmēja piekrišanu vai juridisku atļauju. Ja jaunumu abonēšanas ietvaros to saturs ir konkrēti norādīts, tad tie ir izšķiroši lietotāju piekrišanai. Jaunumi ietver informāciju par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem un par mums.
Dubultais lietotāja apstiprinājums un reģistrācija: pieteikšanās mūsu jaunumiem tiek veikta ar tā sauktā dubultā lietotāja apstiprinājuma palīdzību. Tas nozīmē, ka pēc pieteikšanās jūs saņemsiet e-pastu, ar kuru pieprasīsiet Jūsu pieteikuma apstiprinājumu. Šis apstiprinājums ir nepieciešams, lai nebūtu iespēja reģistrēties, izmantojot ārējās e-pasta adreses. Pieteikšanās jaunumiem tiek reģistrēta, lai pierādītu reģistrācijas procesu atbilstoši juridiskajām prasībām. Tas ietver pieteikšanās un apstiprināšanas laika saglabāšanu, kā arī IP adresi. Tāpat tiks reģistrētas izmaiņas Jūsu datos, kas saglabāti nosūtīšanas pakalpojumu sniedzējā.
Reģistrācijas dati: lai pieteiktos jaunumu saņemšanai, Jums ir nepieciešams norādīt tikai savu e-pasta adresi. Pēc izvēles mēs lūdzam Jūs norādīt arī personas vārdu, lai atvieglotu personas uzrunāšanu. Jaunumu nosūtīšana un ar Jums saistītā panākumu mērīšana tiek veikta, pamatojoties uz saņēmēja piekrišanu saskaņā ar GDPR Regulas 6. panta 1. daļas a punktu.
Pieteikšanās procesa reģistrēšana balstās uz mūsu likumīgajām interesēm saskaņā ar GDPR Regulas 6. panta 1. daļas f punktu. Mūsu interese ir vērsta uz lietotājam draudzīgu un drošu jaunumu sistēmas izmantošanu, kas kalpo gan mūsu biznesa interesēs, gan arī atbilst lietotāju vēlmēm un ļauj mums pierādīt piekrišanas sniegšanu. Atteikšanās/atsaukšana - Jūs jebkurā brīdī varat izbeigt mūsu jaunumu saņemšanu, t.i. atsaukt sniegto piekrišanu. Saite, kas paredz atteikšanos no jaunumiem, ir atrodama jaunumu informācijas beigās. Mēs varam saglabāt iesniegtās e-pasta adreses uz laiku līdz trim gadiem, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, pirms mēs tās izdzēšam, lai būtu pierādāma iepriekšējas piekrišanas sniegšana. Šo datu apstrāde robežojas ar iespējamu aizsardzību pret prasījumiem. Individuāls dzēšanas pieprasījums ir iespējams jebkurā laikā ar nosacījumu, ka tajā pašā laikā tiek apstiprināta iepriekšējas piekrišanas esamība.
Visi jaunumu dati tiek glabāti uz aizsargātiem serveriem Vācijā. Piegādes pakalpojumu sniedzējs izmanto sertificētus datu centrus un izmanto dubultā liekus datu dublējumus. Ar mūsu jaunumu uzraudzības aģentūru mums ir noslēgts Līgums par pasūtījumu datu apstrādi.

Jaunumi - piegādes pakalpojumu sniedzējs
Jaunumu nosūtīšana tiek veikta pa pastu, izmantojot pakalpojuma sniedzēju mailingwork, mailingwork GmbH servisu. Piegādes pakalpojumu sniedzēja konfidencialitātes politiku Jūs varat apskatīt šeit: https://mailingwork.de/datenschutz. Piegādes pakalpojumu sniedzējs tiek iesaistīts, balstoties uz mūsu likumīgajām interesēm saskaņā ar GDPR Regulas 6. panta 1. daļas f punktu un Līguma par pasūtījuma datu apstrādi 28. panta 3. daļas 1. teikumu. Piegādes pakalpojumu sniedzējs drīkst izmantot saņēmēja datus pseidonīmu formā, t.i., bez lietotāja piešķiršanas, lai optimizētu vai uzlabotu savus pakalpojumus, piemēram, piegādes tehnisko optimizāciju un jaunumu prezentāciju vai statistikas nolūkos. Tomēr piegādes pakalpojuma sniedzējs neizmanto mūsu jaunumu saņēmēju datus, lai tos apstrādātu paši vai nodotu datus trešajām personām.

Jaunumi - panākumu mērīšana
Jaunumi satur tā saukto "web-beacon", t.i. pikseļu izmēra failu, kurš, atverot jaunumus no mūsu servera, ja vien mēs izmantojam piegādes pakalpojumu sniedzēju, tiek piekļūts no to servera. Šīs informācijas iegūšanas ietvaros tiek apkopota tehniskā informācija, kā, piemēram, informācija par pārlūkprogrammu un Jūsu sistēmu, kā arī Jūsu IP adrese un piekļūšanas laiks.
Šo informāciju izmanto, lai uzlabotu pakalpojumu tehnisko veiktspēju, pamatojoties uz to specifikācijām vai auditoriju, un to lasīšanas ieradumiem, pamatojoties uz atrašanās vietām (kuras var noteikt, izmantojot IP adresi) vai piekļuves laikiem. Statistikas apsekojumi arī nosaka, vai jaunumu informācija tiek atvērta, kad tie tiek atvērti un uz kādām saitēm tiks klikšķināts. Tehnisku iemeslu dēļ šo informāciju var piešķirt tikai atsevišķiem jaunumu saņēmējiem. Tomēr atsevišķu lietotāju novērošana nav nedz mūsu, nedz arī, ja tas tiek izmantots, piegādes pakalpojumu sniedzēja mērķis. Izvērtēšana mums kalpo tam, lai atpazītu mūsu lietotāju lasīšanas ieradumus un pielāgotu tiem  mūsu saturu vai nosūtītu citu saturu atbilstoši mūsu lietotāju interesēm. Jūs varat iebilst pret šāda veida izsekošanu jebkurā brīdī, noklikšķinot uz atsevišķas saites, kas norādīta katrā e-pastā, vai informējot mūs, izmantojot citu kontaktēšanās veidu. Informācija tiks saglabāta tik ilgi, kamēr Jūs būsiet abonējis jaunumus. Pēc izlogošanās dati tiek uzglabāti tikai statistiski un anonīmi.

Sīkdatnes
"Sīkdatnes" ir mazi faili, kas tiek glabāti lietotāju datoros. Sīkdatnēs var tikt saglabāta dažāda veida informācija. Sīkdatne galvenokārt kalpo tam, lai saglabātu informāciju par lietotāju (vai ierīci, kurā tiek saglabāta sīkdatne), tiešsaistes piedāvājuma apmeklējuma laikā vai pēc tā. Pagaidu sīkdatnes jeb "sesijas sīkdatnes" vai "pārejošas sīkdatnes" ir sīkdatnes, kas tiek dzēstas pēc tam, kad lietotājs atstāj tiešsaistes pakalpojumu un aizver savu pārlūku. Šādā sīkdatnē var tikt saglabāts, piemēram, pirkuma groza saturs interneta veikalā vai pierakstīšanās statuss. Termins "pastāvīgs" vai "noturīgs" attiecas uz sīkdatnēm, kas paliek saglabātas pat pēc pārlūkprogrammas aizvēršanas. Tā, piemēram, var tikt saglabāts pierakstīšanās statuss, ja lietotāji kādu no vietnēm apmeklē pēc vairākām dienām. Tāpat šādā sīkdatnē var tikt saglabātas lietotāju intereses, ko izmanto piemērošanas sfēras mērīšanai vai mārketinga nolūkos. Kā "trešās puses sīkdatne" sīkdatnes piedāvās citi pakalpojumu sniedzēji, kas nav personas, kas atbild par tiešsaistes piedāvājumu (pretējā gadījumā, ja tie ir tikai viņu sīkdatnes, tās sauc par "pirmās puses sīkdatnes").
Mēs varam izmantot pagaidu un pastāvīgas sīkdatnes, un informēt par to saistībā ar mūsu konfidencialitātes politiku.
Ja lietotāji nevēlas savā datorā saglabāt sīkdatnes, tiem tiks piedāvāts atspējot šo opciju savas pārlūkprogrammas iestatījumos. Saglabātās sīkdatnes var dzēst pārlūkprogrammas sistēmas iestatījumos. Sīkdatņu izslēgšana var radīt funkcionālus ierobežojumus šim tiešsaistes piedāvājumam. Vispārēja pretruna šīm tiešsaistes mārketinga vajadzībām izmantotajām sīkdatnēm var tikt izskaidrota ASV mājas lapā http://www.aboutads.info/choices/vai ES lapā http://www.youronlinechoices.com/, it īpaši vairāku pakalpojumu gadījumā, jo īpaši izsekošanas gadījumā. Turklāt sīkdatņu glabāšanu var panākt, izslēdzot tās pārlūkprogrammas iestatījumos. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tādā gadījumā ne visas šī tiešsaistes piedāvājuma funkcijas var tikt izmantotas.

Google Analytics
Mūsu likumīgo interešu dēļ (t.i., interese par mūsu tiešsaistes piedāvājumu analīzi, optimizāciju un ekonomisko darbību GDPR Regulas 6. panta 1. daļas f punkta izpratnē) mēs izmantojam Google Analytics, Google LLC ("Google") tīmekļa analīzes pakalpojums. Google izmanto sīkdatnes. Ar sīkdatņu palīdzību sagatavotā informācija par tiešsaistes piedāvājumu izmantošanu, parasti tiek pārsūtīta uz Google serveri ASV, kur arī tiek glabāta. Google ir sertificēta saskaņā ar Konfidencialitātes aizsardzības vienošanos, kas nodrošina abilstību Eiropas datu aizsardzības tiesību aktiem (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Google izmantos šo informāciju mūsu vārdā, lai izvērtētu mūsu tiešsaistes piedāvājuma izmantošanu, lai sagatavotu atskaites par aktivitātēm šī tiešsaistes piedāvājuma ietvaros, kā arī lai sniegtu mums citus ar šī tiešsaistes piedāvājuma izmantošanu un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. Šajā gadījumā no apstrādātajiem datiem var tikt izveidoti lietotāju pseidonīmi lietošanas profili. Mēs izmantojam Google Analytics tikai ar aktivizētu IP anonimizāciju. Tas nozīmē, ka Google saīsina lietotāju IP adreses Eiropas Savienības dalībvalstu vai citu Eiropas Ekonomikas zonas Līgumslēdzējas valstu ietvaros. Tikai izņēmuma gadījumos pilnā IP adrese var tikt nosūtīta uz Google serveri ASV un tur tikt saīsināta. Lietotāja pārlūkprogrammas iesniegtā IP adrese netiks apvienota ar citiem Google sniegtajiem datiem. Lietotāji var novērst sīkdatņu saglabāšanu, izmantojot atbilstošus pārlūkprogrammas iestatījumus; lietotāji var arī novērst to, ka Google iegūst sīkdatņu veidotos datus, kas saistīti ar to, kā tiek izmantots tiešsaistes piedāvājums, kā arī to, ka Google veic šo datu apstrādi, lejupielādējot un instalējot pieejamo pārlūkprogrammas spraudni attiecīgajā saitē: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Lai iegūtu plašāku informāciju par Google datu lietojumu, iestatījumus un pretrunīgas opcijas, apmeklējiet Google vietnes: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ("Google datu izmantošana, ja lietojat mūsu partneru tīmekļa vietnes vai lietotnes"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Datu izmantošana reklāmas nolūkos"), http://www.google.de/settings/ads ("Pārvaldiet informāciju, ko Google izmanto, lai rādītu Jums reklāmas").


Jūs varat novērst datu apkopošanu, ko veic Google Analytics, instalējot pārlūkprogrammas spraudni, īpaši mobilo ierīču interneta pārlūkprogrammās, un noklikšķinot uz šādas saites: Atspējot Google Analytics
Tādējādi Jūsu ierīcē tiek saglabāta tā dēvētā atteikšanās sīkdatne, kas aizkavē turpmāku Jūsu datu apkopošanu no Google Analytics puses, apmeklējot šo vietni.

Google Universal Analytics
Mēs izmantojam Google Analytics tā izstrādē kā "Universal Analytics". "Universal Analytics" ir Google Analytics process, kurā lietotāju analīze pamatojas uz pseidonīmu lietotāja ID un tādējādi tiek izveidots lietotāja pseidonīms profils ar informāciju, kas iegūta, lietojot dažādas ierīces (tā sauktā "starpierīču izsekošana").

 

Google Adwords Conversion Tracking
Lai statistiski reģistrētu mūsu vietnes izmantošanu un lai optimizētu mūsu vietni, mēs izmantojam arī Google reklāmguvumu uzskaiti (Conversion Tracking). Kā juridiskais pamatojums tam kalpo GDPR Regulas 6. panta 1. daļas 1. teikuma f punkts. Tādējādi no Google Adwords Jūsu datorā, brīdī, kad esat sasniedzis mūsu vietni, izmantojot Google reklāmu, tiek iestatīta sīkdatne (sk. 4. punktu). Šīs sīkdatnes zaudē savu derīgumu pēc 30 dienām un netiek izmantotas personas identificēšanai. Ja lietotājs apmeklē noteiktas Adwords klienta vietnes lapas un sīkdatnes termiņš vēl nav notecējis, Google un klients var atpazīt to, ka lietotājs ir noklikšķinājis uz reklāmas un tika novirzīts uz šo lapu. Katrs Adwords klients saņem citu sīkdatni. Tādējādi sīkdatnes nevar izsekot no Adwords klientu vietnēm. Informācija, kas iegūta, izmantojot reklāmguvuma sīkdatni, tiek izmantota, lai izveidotu reklāmguvumu statistiku tiem Adwords klientiem, kas ir izvēlējušies reklāmguvumu uzskaiti. Adwords klienti uzzina kopējo lietotāju skaitu, kuri ir noklikšķinājuši uz to reklāmas, un ar reklāmguvumu uzskaites tagu tikuši novirzīti uz paredzēto lapu. Tomēr tie nesaņem informāciju, kas personīgi identificē lietotājus. Ja Jūs nevēlaties piedalīties izsekošanas procesā, varat noraidīt attiecīgo sīkdatnes iestatījumu - piemēram, izmantojot pārlūkprogrammas iestatījumu, kas atspējo automātisko sīkdatņu izmantošanu. Varat arī deaktivizēt sīkdatnes reklāmguvumu uzskaitei, iestatot pārlūkprogrammu tā, lai domēns bloķētu sīkdatnes "www.googleadservices.com Google reklāmguvumu uzskaites konfidencialitātes politiku varat atrast šeit (https://services.google.com/sitestats/de.html).

Google Maps
Mēs iekļaujam kartes no Google LLC sniegtā pakalpojuma "Google Maps", 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV. Konfidencialitātes politika: https://www.google.com/policies/privacy/Atteik šanās: https://adssettings.google.com/authenticated. Apmeklējot vietni, Google saņem informāciju par to, ka esat piekļuvis attiecīgajai mūsu vietnes apakšlapai. Turklāt tiek nodoti arī atsevišķi vispārēji personas dati, piemēram, IP adrese, piekļuves datums un laiks, pieprasījuma saturs, piekļuves statuss, pārsūtīto datu apjoms, vietne, no kuras pieprasījums ir veikts, pārlūks, operētājsistēmas un tās saskarnes, valodas un pārlūkprogrammas programmatūras versijas, laika joslas starpība ar GMT. Tas tiek darīts neatkarīgi no tā, vai Google nodrošina lietotāja kontu, kurā esat pieteicies, vai ja šāds konts nepastāv. Kad esat pieteicies pakalpojumā Google, Jūsu dati tiek tieši piešķirti Jūsu kontam. Ja nevēlaties, lai Jūs tiktu saistīts ar savu profilu pakalpojumā Google, Jums ir jaizlogojas, pirms pogas aktivizēšanas. Google saglabā Jūsu datus kā lietošanas profilus un tos izmanto reklāmu, tirgus izpētes un/ vai vietnes dizaina pielāgošanas nolūkos. Šāds izvērtējums tiek veikts jo īpaši (arī lietotājiem, kas nav reģistrējušies), lai piedāvātu uz vajadzībām balstītu reklāmu un informētu citus sociālā tīkla lietotājus par Jūsu darbībām mūsu vietnē. Jums ir tiesības iebilst pret šo lietotāju profilu izveidi, sazinoties ar Google.

 

Tiešsaistes klātbūtne sociālajos medijos
Mēs uzturam tiešsaistes klātbūtni sociālajos tīklos un platformās, lai sazinātos ar tur aktīvajiem klientiem, interesentiem un tajā esošajiem lietotājiem un informētu viņus par mūsu pakalpojumiem. Piesakoties attiecīgajā tīklā un platformā, spēkā ir to izstrādātie noteikumi un nosacījumi un datu apstrādes vadlīnijas. Ja mūsu konfidencialitātes politikā nav noteikts citādi, mēs apstrādājam lietotāju datus, kamēr tie sazinās ar mums sociālajos tīklos un platformās, piemēram, sagatavo rakstus par mūsu tiešsaistes klātbūtni vai nosūta mums ziņojumus.

Pakalpojumu un trešo personu satura integrācija 
Mūsu tiešsaistes piedāvājumā mūsu likumīgo interešu vadīti (t.i., interese par mūsu tiešsaistes piedāvājumu analīzi, optimizāciju un ekonomisko darbību GDPR Regulas 6. panta 1. daļas f punkta izpratnē) mēs izmantojam trešo personu saturu vai pakalpojumu piedāvājumus, lai iekļautu to saturu un pakalpojumus, piemēram, videoklipus vai fontus (turpmāk tekstā "Saturs").
Tas vienmēr paredz, ka šī satura trešās puses pakalpojumu sniedzēji uztver lietotāju IP adresi, jo bez IP adreses šāda satura nosūtīšana pārlūkam nav iespējama. Tāpēc šī satura attēlošanai ir nepieciešama IP adrese. Mēs cenšamies izmantot tikai tādu saturu, kura piedāvātāji izmanto IP adresi tikai satura piegādei. Trešās personas statistikas vai mārketinga nolūkos var izmantot tā dēvētos pikseļu tagus (neredzamas grafikas, sauktas arī par "Web Beacons"). "Pikseļu tagus" var izmantot, lai novērtētu informāciju, piemēram, apmeklētāju plūsmu šīs vietnes lapās. Pseidonīmā informācija var tikt saglabāta lietotāja ierīcē sīkdatnēs, un tā var ietvert tehnisko informāciju par pārlūku un operētājsistēmu, atsauces tīmekļa lapām, apmeklējuma laiku un citu informāciju par mūsu tiešsaistes piedāvājumu izmantošanu, kā arī var būt saistīta ar šādu informāciju no citiem avotiem.

Google fonti
Mēs izmantojam fontus ("Google Fonts"), ko piedāvā Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV. Konfidencialitātes politika: https://www.google.com/policies/privacy/ Atteikšanās: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Youtube
Mēs ievietojam videoklipus no Google LLC platformas YouTube, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV. Konfidencialitātes politika: https://www.google.com/policies/privacy/ Atteikšanās: https://adssettings.google.com/authenticated. Apmeklējot vietni, YouTube saņem informāciju par to, ka esat piekļuvis attiecīgajai mūsu vietnes apakšlapai. Turklāt tiek nodoti arī atsevišķi vispārēji personas dati, piemēram, IP adrese, piekļuves datums un laiks, pieprasījuma saturs, piekļuves statuss, pārsūtīto datu apjoms, vietne, no kuras pieprasījums ir veikts, pārlūks, operētājsistēmas un tās saskarnes, valodas un pārlūkprogrammas programmatūras versijas, laika joslas starpība ar GMT. Tas tiek darīts neatkarīgi no tā, vai YouTube nodrošina lietotāja kontu, kurā esat pieteicies, vai arī, ja šāds konts nepastāv. Kad esat pieteicies pakalpojumā Google, Jūsu dati tiek tieši piešķirti Jūsu kontam. Ja nevēlaties, lai Jūs tiktu saistīts ar savu profilu pakalpojumā YouTube, Jums ir jaizlogojas, pirms pogas aktivizēšanas. YouTube saglabā Jūsu datus kā lietošanas profilus un tos izmanto reklāmu, tirgus izpētes un/ vai vietnes dizaina pielāgošanas nolūkos. Šāds izvērtējums tiek veikts jo īpaši (arī lietotājiem, kas nav reģistrējušies), lai piedāvātu uz vajadzībām balstītu reklāmu un informētu citus sociālā tīkla lietotājus par Jūsu darbībām mūsu vietnē. Jums ir tiesības iebilst pret šo lietotāju profilu izveidi, sazinoties ar YouTube.

Facebook sociālo spraudņu izmantošana
Pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm (t.i., interese par mūsu tiešsaistes piedāvājumu analīzi, optimizāciju un ekonomisko darbību GDPR 6. panta 1. daļas f punkta izpratnē) mēs  izmantojam sociālā tīkla facebook.com, kuru pārvalda Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Īrija ("Facebook"), sociālos spraudņus ("plugins"). Spraudņi var attēlot mijiedarbības elementus vai saturu (piemēram, videoklipi, grafika vai teksta iezīmes), un tos var atpazīt pēc Facebook logotipiem (balts "f" uz zila fona, pēc līdzīgiem terminiem "Like", "Patīk" vai pēc "īkšķis uz augšu" ikonas) vai arī tie var būt atzīmēti ar piebildi "Facebook sociālais spraudnis". Facebook sociālo spraudņu sarakstu un izskatu varat apskatīt šeit: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Google ir sertificēta saskaņā ar Konfidencialitātes aizsardzības vienošanos, kas nodrošina atbilstību Eiropas datu aizsardzības tiesību aktiem (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Ja lietotājs pieprasa kādu no šī tiešsaistes piedāvājuma funkcijām, kas ietver šādu spraudni, tad lietotāja ierīce izveido tiešu savienojumu ar Facebook serveriem. Spraudņa saturu Facebook tieši pārsūta uz lietotāja ierīci un no tās iekļauj tiešsaistes piedāvājumā. Šajā gadījumā no apstrādātajiem datiem var tikt izveidoti lietotāju lietošanas profili. Mums līdz ar to nav nekādas ietekmes uz datu apjomu, ko Facebook iegūst ar šī spraudņa palīdzību, un tādēļ informējam lietotājus par to atbilstoši mūsu zināšanām. Integrējot spraudņus, Facebook saņem informāciju, ka lietotājs ir piekļuvis atbilstošajai tiešsaistes piedāvājuma lapai. Ja lietotājs ir pieteicies Facebook, tad Facebook var piešķirt apmeklējumu savam Facebook kontam. Ja lietotāji mijiedarbojas ar spraudņiem, piemēram, nospiežot pogu "Patīk" vai atstājot komentāru, informācija tiek pārsūtīta no ierīces tieši uz Facebook, kur tā tiek glabāta. Ja lietotājs nav Facebook lietotājs, joprojām pastāv iespēja, ka Facebook uzzinās un saglabās tā IP adresi. Saskaņā ar Facebook, Vācijā tiek saglabāta tikai anonimizēta IP adrese. Datu apkopošanas mērķis un apjoms, turpmākā datu apstrāde un izmantošana, ko veic Facebook, kā arī saistītās tiesības un iestatīšanas iespējas, lai aizsargātu lietotāju privātumu, ir atrodamas Facebook konfidencialitātes politikā: https://www.facebook.com/about/privacy/. Ja lietotājs ir Facebook lietotājs un nevēlas, lai Facebook, izmantojot šo tiešsaistes piedāvājumu, apkopotu datus par viņu un saistītu to ar tā reģistrēšanās datiem, kas tiek glabāti Facebook, tam ir jāizlogojas no Facebook un jāizdzēš sīkdatnes, pirms mūsu tiešsaistes piedāvājuma izmantošanas. Citi iestatījumi un neatbilstības par datu izmantošanu reklāmas nolūkos ir iespējami Facebook profila iestatījumos: https://www.facebook.com/settings?tab=ads vai caur ASV pusi http://www.aboutads.info/choices/ vai ES pusē http://www.youronlinechoices.com/. Iestatījumi ir neatkarīgi no platformas, t.i., tie tiek lietoti visās ierīcēs, kā, piemēram, stacionārajos datoros vai mobilajās ierīcēs.

Vispārīga norāde par Instagram, Xing, LinkedIn
Attiecībā uz Instagram, Xing un LinkedIn mēs izmantojam sociālo mediju spraudņus. Pamatā tiek izmantots tā sauktais divu klikšķu risinājums. Respektīvi, apmeklējot mūsu vietni, sākotnēji spraudņu nodrošinātājiem netiek nodoti nekādi personas dati. Spraudņa nodrošinātāju var identificēt pēc atzīmes lodziņā virs pirmā burta vai logo. Izmantojot pogu, mēs sniedzam Jums iespēju tieši sazināties ar spraudņa nodrošinātāju. Noklikšķinot uz izceltā lauka un aktivizējot to, spraudņu nodrošinātājs saņem informāciju par to, ka esat piekļuvis attiecīgajai mūsu tiešsaistes piedāvājuma mājas lapai. Nepieciešamības gadījumā, saskaņā ar attiecīgā pakalpojumu sniedzēja Vācijā informāciju, Jūsu IP adrese tiek anonimizēta tūlīt pēc apkopošanas. Aktivizējot spraudni, Jūsu personas datus pārsūta attiecīgajam spraudņu nodrošinātājam, kur tie tiek glabāti (ASV pakalpojumu sniedzējiem ASV). Tā kā spraudņu nodrošinātājs veic datu apkopošanu, jo īpaši izmantojot sīkdatnes, mēs iesakām Jums, pirms noklikšķināšanas uz pelēkā lodziņa, izdzēst visas sīkdatnes, izmantojot pārlūkprogrammas drošības iestatījumus.
Mēs norādām, ka mums nav nekādas ietekmes attiecībā uz šiem apkopotajiem datiem un datu apstrādes darbībām, kā arī nav zināma pilna informācija par datu apkopošanu, apstrādes nolūku vai saglabāšanas periodu. Mums nav arī informācijas par spraudņu nodrošinātāja apkopoto datu dzēšanu.
Var pieņemt, ka spraudņu nodrošinātāji apkopotos datus saglabā kā lietošanas profilus un, ja nepieciešams, izmanto tos reklāmas, tirgus izpētes un/vai pielāgotas tīmekļa vietnes dizaina nolūkos. Jums ir tiesības iebilst pret šo lietotāju profilu veidošanu, sazinoties ar attiecīgo spraudņu nodrošinātāju. Izmantojot spraudņus, mēs piedāvājam Jums iespēju mijiedarboties ar sociālajiem tīkliem un citiem lietotājiem, lai mēs varētu uzlabot piedāvājumu un padarīt to interesantāku Jums kā lietotājam. Spraudņu izmantošanas juridiskais pamats ir GDPR Regulas 6. panta 1. daļas 1. teikuma f punkts.
Datu pārsūtīšana notiek neatkarīgi no tā, vai Jums ir konts pie spraudņu nodrošinātāja un Jūs esat tajā pieteicies. Ja esat pieteicies pie spraudņu nodrošinātāja, pie mums apkopotie Jūsu dati tiks tieši piešķirti pašreizējam kontam pie spraudņu nodrošinātāja. Ja jūs nospiežat aktivizēto pogu un, piemēram, saiti uz lapu, spraudņu nodrošinātājs arī šo informāciju saglabā Jūsu lietotāja kontā un publiski koplieto ar Jūsu kontaktpersonām. Mēs iesakām Jums pēc sociālā tīkla izmantošanas regulāri izlogoties no tā, it īpaši pirms pogas aktivizēšanas, jo tas novērsīs Jūsu profila piesaisti spraudņa nodrošinātājam.

Instagram
Mūsu tiešsaistes piedāvājuma ietvaros var tikt iekļautas pakalpojuma sniedzēja Instagram funkcijas un saturs, ko piedāvā Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, ASV. Tas var ietvert tādu saturu kā, piemēram, attēlus, videoklipus vai tekstus un pogas, ar ko lietotāji var izteikt savu patiku attiecībā uz saturu, satura autoru, kā arī abonēt mūsu ziņas. Ja lietotāji ir Instagram platformas dalībnieki, Instagram var piešķirt iepriekš minēto saturu un funkcijas lietotāju tur esošajiem profiliem. Instagram paziņojums par konfidencialitāti: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Xing
Mūsu tiešsaistes piedāvājuma ietvaros var tikt iekļautas pakalpojuma sniedzēja Xing funkcijas un saturs, ko piedāvā XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Vācija. Tas var ietvert tādu saturu kā, piemēram, attēlus, videoklipus vai tekstus un pogas, ar ko lietotāji var izteikt savu patiku attiecībā uz saturu, satura autoru, kā arī abonēt mūsu ziņas. Ja lietotāji ir Xing platformas dalībnieki, Xing var piešķirt iepriekš minēto saturu un funkcijas lietotāju tur esošajiem profiliem. Xing konfidencialitātes politika: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

LinkedIn
Mūsu tiešsaistes piedāvājuma ietvaros var tikt iekļautas pakalpojuma sniedzēja LinkedIn funkcijas un saturs, ko piedāvā LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Īrija. Tas var ietvert tādu saturu kā, piemēram, attēlus, videoklipus vai tekstu un pogas, kas lietotājiem ļauj koplietot saturu no šī tiešsaistes piedāvājuma vietnē LinkedIn. Ja lietotāji ir LinkedIn platformas dalībnieki, LinkedIn var piešķirt iepriekš minēto saturu un funkcijas lietotāju tur esošajiem profiliem. LinkedIn paziņojums par konfidencialitāti: www.linkedin.com/legal/privacy-policy.. LinkedIn ir sertificēts saskaņā ar Konfidencialitātes aizsardzības vienošanos, kas nodrošina atbilstību Eiropas datu aizsardzības tiesību aktiem (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Konfidencialitātes politika: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy Atteikšanās: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

 

Privātuma politikas izmaiņas un atjauninājumi
Mēs lūdzam Jūs regulāri iepazīties ar mūsu konfidencialitātes politikas saturu. Mēs pielāgosim konfidencialitātes politiku, tiklīdz būs nepieciešamas izmaiņas mūsu veiktajā datu apstrādē. Mēs informēsim Jūs, tiklīdz izmaiņu veikšanai būs nepieciešama Jūsu dalība (piemēram, piekrišana) vai cita veida individuāls paziņojums.

DATA PROTECTION INFORMATION

Data protection information for the use of the homepage
Thank you for your interest in our website. The protection of your privacy is very important to us. Below we inform you in detail about the handling of your data.

Data protection declaration
This data protection declaration informs you about the type, scope and purpose of the processing of personal data (hereinafter referred to as "data") within our online offer and the associated websites, functions and contents as well as external online presences, e.g. our social media profiles (hereinafter jointly referred to as "online offer"). Furthermore, the general principles of our data collection are illustrated. With regard to the terms used, such as "processing" or "controller", we refer to the definitions in Art. 4 General Data Protection Regulation (GDPR).
This data protection declaration takes precedence over our General Data Protection Information (compulsory information according to Art. 12 ff. GDPR). In case that no regulations are made in this data protection declaration regarding the use of the homepage, the corresponding regulations of the General Data Protection Information apply.

Controller
Controller according to Art. 4 para. 7 GDPR is DESOI GmbH, Gewerbestraße 16, 36148 Kalbach/Rhön, info@desoi.de (see imprint).

 

Contact details of the data protection officer

Contact details (business)

Company:  BerIsDa GmbH
Adress:      Justus-Liebig-Straße 4, 36093 Künzell 
Phone:       0661 / 29 69 80 90
E-mail:       datenschutz@berisda.de 

 

Scope of processing of personal data
We only collect and use personal data of our users insofar as this is necessary to provide a functional website as well as for providing of our contents and services. The collection and use of personal data of our users takes place regularly only with the user's consent. An exception applies in those cases where prior consent cannot be obtained for real reasons and the processing of the data is permitted by law.

Legal basis for the processing of personal data
In the event that we obtain the consent of the data subject for the processing of personal data, Art. 6 para. 1 lit. a GDPR serves as the legal basis for the processing of personal data.
In case of the processing of personal data required for the performance of a contract to which the data subject is a party, Art. 6 para. 1 lit. b GDPR serves as the legal basis. This also applies to processing operations that are necessary to carry out pre-contractual measures.
Insofar as the processing of personal data is required to fulfil a legal obligation to which our company is subject, Art. 6 para. 1 lit. c GDPR serves as the legal basis.
In the event that the vital interests of the data subject or another natural person require the processing of personal data, Art. 6 para. 1 lit. d GDPR serves as the legal basis.
If processing is necessary to safeguard a legitimate interest of our company or a third party and if the interests, fundamental rights and freedoms of the data subject do not outweigh the first-mentioned interest, Art. 6 para. 1 lit. f GDPR serves as the legal basis for processing.


Hosting and e-mail dispatch
The hosting services we use conduce to provide the following services: Infrastructure and platform services, computing capacity, storage space and database services, e-mail delivery, security services and technical maintenance that we use for the purpose of operating this online offer.
We or our hosting provider process inventory data, contact data, content data, contract data, usage data, meta- and communication data of customers, interested parties and visitors of this online offer on the basis of our legitimate interests in an efficient and secure provision of this online offer according to Art. 6 para. 1 lit. f GDPR and Art. 28 GDPR (conclusion of contracts with processors).


Collection of access data and log files
We, or our hosting provider, collect data on the basis of our legitimate interests within the meaning of Art. 6 para. 1 lit. f GDPR on each access to the server on which this service is located (so-called server log files). Access data includes the name of the accessed website, file, date and time of access, transferred data volume, notification of successful access, browser type and version, the user's operating system, referrer’s URL (the previously visited page), IP address and the requesting provider. Log file information is stored for a maximum of 7 days for security reasons (e.g. to investigate misuse or fraud) and then erased. Data whose further storage is required for evidentiary purposes are excluded from erasure until the respective incident has been finally clarified.


Rights of data subjects
You have the right to obtain confirmation as to whether the data concerning you are being processed and to request information about these data as well as further information and a copy of the data in accordance with Art. 15 GDPR.
You have in accordance with Art. 16 GDPR the right to request the completion of data concerning you or the rectification of inaccurate data concerning you.
In accordance with Art. 17 GDPR, you have the right to demand that relevant data be erased immediately or, alternatively, to demand a restriction on the processing of the data in accordance with Art. 18 GDPR.  You have the right to receive the data concerning you and which you have provided to our attention in accordance with Art. 20 GDPR and to request its transmission to other controllers.
In accordance with Art. 77 GDPR, you also have the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority.


Right of withdrawal
You have the right to withdraw consents in accordance with Art. 7 para. 3 GDPR with effect for the future.


Right of objection
If you have given your consent to the processing of your data, you can revoke this at any time. Such a revocation influences the permissibility of processing your personal data, as soon as you have brought it to our attention. If we base the processing of your personal data on the balancing of interests, you may object to the processing. This is the case if the processing is not necessary in particular for the fulfilment of a contract with you, which is shown in the description of a function in this data protection declaration. When exercising such objection, we ask you to explain the reasons why we should not process your personal data as we have done. In the event of your justified objection, we will examine the situation and either stop or adjust data processing or point out to you our compelling reasons worthy of protection, on the basis of which we will continue processing. Of course, you can object to the processing of your personal data for purposes of advertising and data analysis at any time. Please inform the aforementioned controller immediately of your advertising related objection.


Online shop
If you would like to order in our online shop, it is necessary for the conclusion of the contract that you enter your personal data, which we need for the completion of your order. Required information for the processing of contracts may be marked separately; further information is optional. We use the data provided by you to process your order. For this purpose we can pass on your payment data to our house bank. The legal basis for this is Art. 6 para. 1 lit. b GDPR.
You can voluntarily create a customer account we can use to store your data for future purchases. When you create an account under "My account", the data you have provided will be stored revocably. All other data, including your user account, can always be erased in the customer area.
We may also process the information you provide to inform you of other interesting products in our portfolio or to send you e-mails containing technical information.
We are obliged by commercial and tax law to store your address, payment and order data for a period of ten years. However, after two years we will limit the processing, i.e. your data will only be used to comply with legal obligations.
To prevent unauthorized access to your personal data, especially financial data, the order process is encrypted using TLS technology.


SSL encryption
This site uses SSL encryption for security reasons and to protect the transmission of confidential content, such as requests you send to us as site operator. You can recognize an encrypted connection by the fact that the address line of the browser changes from "http://" to "https://" and by the lock symbol in your browser line. If SSL encryption is activated, the data you transmit to us cannot be read by third parties.


Newsletter
With the following advices we inform you about the contents of our newsletter as well as the registration, dispatch and statistical evaluation procedure and your rights of objection. By subscribing to our newsletter you agree to the receipt and the described procedures.
Content of the newsletter: We send newsletters, e-mails and other electronic notifications containing advertising information (hereinafter "newsletters") only with the consent of the recipients or a legal permission. If the contents of a newsletter are specifically described within the scope of a registration, they are decisive for the consent of the users. In addition, our newsletters contain information about our services and our company.
Double opt-in and logging: Subscription to our newsletter takes place in a so-called double opt-in procedure. This means that after registration you will receive an e-mail asking you to confirm your registration. This confirmation is necessary so that no one can log in with other e-mail addresses. Subscriptions to the newsletter are logged in order to be able to prove the registration process in accordance with legal requirements. This includes the storage of the login and confirmation time, as well as the IP address. The changes to your data stored with the service provider responsible for the dispatch of the newsletter are also logged.
Credentials: To subscribe to the newsletter, simply enter your e-mail address. Optionally we ask you to indicate a name for the purpose of personal address in the newsletter. The dispatch of the newsletter and the performance measurement associated with it is based on the recipient's consent pursuant to Art. 6 para. 1 lit. a, Art. 7 GDPR. The registration procedure is recorded on the basis of our legitimate interests pursuant to Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. We are interested in the deployment of a user-friendly and secure newsletter system that serves both our business interests and the expectations of users and also allows us to provide proof of consent.
Cancellation/Revocation - You can cancel the receipt of our newsletter at any time, i.e. revoke your consent. You will find a link to cancel the newsletter at the end of each newsletter. We may store the e-mail addresses we have unsubscribed for up to three years on the basis of our legitimate interests before we erase them for the purpose of sending the newsletter in order to be able to prove a previously given consent. The processing of these data is restricted to the purpose of a possible defence against claims. An individual application for cancellation is possible at any time, provided that at the same time the former existence of a consent is confirmed.
All newsletter data is stored on protected servers in Germany. The service provider responsible for the dispatch of the newsletter uses certified data centers and double redundant data backups. There is a contract for data processing with the agency responsible for our newsletter.


Newsletter - service provider for dispatch
For the dispatch of the newsletter we use the service provider mailingwork, a service of mailingwork GmbH. The data protection regulations of this service provider can be viewed here: https://mailingwork.de/datenschutz. The dispatch service provider is deployed on the basis of our legitimate interests according to Art. 6 para. 1 lit. f GDPR and an processing contract according to Art. 28 para. 3 S. 1 GDPR. The dispatch service provider can use the recipient's data in pseudonymous form, i.e. without assignment to a user, to optimize or improve its own services, e.g. to technically optimization of the dispatch and presentation of the newsletter or for statistical purposes. However, the service provider does not use the data of our newsletter recipients to contact them or to pass the data on to third parties.


Newsletter – Performance measurement
The newsletters contain a so-called "web-beacon", i.e. a pixel-sized file that is retrieved from our server when the newsletter is opened or, if we use a service provider for dispatch, from its server. Within the scope of this retrieval, technical information, such as information about the browser and your system, as well as your IP address and the time of retrieval are initially collected.
This information is used to technically improve the services based on the technical data or the target groups and their reading behaviour in connection to their retrieval locations (which can be determined using the IP address) or access times. The statistical surveys also include determining whether the newsletters are opened, when they are opened and which links are clicked. For technical reasons, this information can be assigned to the individual newsletter recipients. However, it is neither our endeavour, nor, if used, that of the service provider for the dispatch, to observe individual users.
The evaluations serve us much more to recognize the reading habits of our users and to adapt our contents to them or to send different contents according to the interests of our users. You can object to this tracking at any time by clicking on the separate link provided in each e-mail or by informing us by using another contact method. The information is stored for as long as you have subscribed to the newsletter. After a cancellation we store the data purely statistically and anonymously.


Cookies
Small files that are stored on the user's computer are referred to as "cookies". Different data can be stored within the cookies. A cookie is primarily used to store information about a user (or the device on which the cookie is stored) during or after his or her visit to an online offer. Temporary cookies, or "session cookies" or "transient cookies", are cookies that are deleted after a user leaves an online offer and closes his browser. In such a cookie, for example, the content of a shopping basket can be stored in an online shop or also a login status. Cookies are referred to as "permanent" or "persistent" and remain stored even after the browser is closed. For example, the login status can be saved when users visit it after several days. Likewise, the interests of users used for range measurement or marketing purposes may be stored in such a cookie. As a "third party cookie" cookies are denoted which are offered by providers other than the controller who operates the online offer (otherwise, if they are only his cookies, they are referred to as "first party cookies").
We may use temporary and permanent cookies and inform you about this within the framework of our data protection declaration.
If users do not want cookies to be stored on their computer, they are asked to deactivate the corresponding option in the system settings of their browser. Stored cookies can be deleted in the system settings of the browser. The exclusion of cookies can lead to functional restrictions of this online offer. A general objection to the use of cookies used for online marketing purposes can be declared for many of the services, especially in the case of tracking, via the US site http://www.aboutads.info/choices/ or the EU site http://www.youronlinechoices.com/. Furthermore, the storage of cookies can be achieved by deactivating them in the browser settings. Please note that in this case not all functions of this online offer may be available.


Google Analytics
We use Google Analytics, a web based analysis service of Google LLC ("Google"), based on our legitimate interests (i.e. interest in the analysis, optimisation and economic operation of our online offer within the meaning of Art. 6 para. 1 lit. f. GDPR). Google uses cookies. The information generated by the cookie about the use of the online offer by users is generally transferred to a Google server in the USA and stored there.  Google is certified under the Privacy Shield Agreement and thus offers a guarantee to comply with European data protection law (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Google will use this information on our behalf to evaluate the use of our online offer by users, to compile reports on the activities within this online offer and to provide us with further services associated with the use of this online offer and the use of the internet connected services. Pseudonymous user profiles may be created from the processed data. We use Google Analytics only with IP anonymization enabled. This means that Google will shorten the IP address of users within Member States of the European Union or in other states party to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases will the full IP address be transmitted to a Google server in the USA and shortened there. The IP address transmitted by the user's browser is not merged with other Google data. Users can prevent the storage of cookies by setting their browser software accordingly; users can also prevent Google from collecting the data generated by the cookie and relating to their use of the online offer and the processing of this data by Google by downloading and installing the browser plug-in available under the following link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.  Further information on the data use by Google, possible settings and objections can be found on Google's websites: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ("Data use by Google when using our partners' websites or apps"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Data use for advertising purposes"), http://www.google.de/settings/ads ("Manage information that Google uses to show you advertising").