Menu

DATU AIZSARDZĪBAS PAZIŅOJUMS

Datu aizsardzības paziņojums mājas lapas izmantošanai

Mēs novērtējam Jūsu izrādīto interesi par mūsu mājas lapu. Jūsu privātuma aizsardzība mums ir ļoti svarīga. Turpmākajā sadaļā mēs sniegsim Jums detalizētu informāciju par Jūsu datu apstrādi.

1 Konfidencialitātes politika

Ar šo paziņojumu par konfidencialitāti mēs sniegsim Jums norādes par personu datu apstrādes veidu, apjomu un mērķi (turpmāk tekstā - "Dati"), mūsu tiešsaistes piedāvājuma un ar to saistīto tīmekļa vietņu, funkciju un satura, kā arī ārējas tiešsaistes klātbūtnes ietvaros, piemēram, mūsu sociālo mediju profilos (turpmāk tekstā - "Tiešsaistes piedāvājums"). Zemāk ir attēloti mūsu datu vākšanas vispārīgie principi. Attiecībā uz lietotajiem tādiem terminiem kā, piemēram, "apstrāde" vai "atbildīgais", mēs atsaucamies uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) 4. pantā minētajām definīcijām. Šī norāde par datu aizsardzību ir prioritārāka pār mūsu vispārīgo norādi par datu aizsardzību (obligātā informācija saskaņā ar GDPR 12. pantu un turpmākajiem pantiem). Ja vien šajā datu aizsardzības norādē nav minēti noteikumi mājas lapas izmantošanai, tad tiek piemēroti attiecīgie vispārīgās datu aizsardzības norādes noteikumi.

 

2 Atbildīgās personas kontaktinformācija

Atbildīgais saskaņā ar 4. panta 7. punktu (GDPR) ir DESOI GmbH, Gewerbestraße 16, 36148 Kalbach/Rhön, info@desoi.de (ver Par mums).

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Kontaktinformācija (darba jautājumos)
Uzņēmums: BerIsDa GmbH
Adrese:: Justus-Liebig-Straße 4,
36093 Künzell
Telefons: +49 / 661 29 69 80 90
E-pasts: datenschutz@berisda.de

 

3 Personas datu apstrādes apjoms

Mēs apkopojam un izmantojam mūsu lietotāju personas datus pamatā tikai tādā apjomā, cik tas ir nepieciešams funkcionālas mājas lapas, kā arī satura un pakalpojumu nodrošināšanai. Mūsu lietotāju personas datu apkopošana un izmantošana tiek veikta regulāri un tikai pēc lietotāja sniegtas piekrišanas. Izņēmums attiecas uz tādiem gadījumiem, kad iepriekšēja piekrišanas iegūšana nav iespējama faktisku iemeslu dēļ un datu apstrāde ir atļauta ar likumu.

 

4 Personas datu apstrādes juridiskais pamats

Iegūstot attiecīgās personas piekrišanu personas datu apstrādei, kā juridiskais pamats minētajai personas datu apstrādei spēkā stājas ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) 6. panta 1. daļas a punkts. Veicot personas datu apstrādi, kas nepieciešama līguma izpildei, kura līgumslēdzēja puse ir attiecīgā persona, par juridisko pamatu kalpo minētās Regulas 6. panta 1. daļas b punkts. Tas attiecas arī uz apstrādes darbībām, kas nepieciešamas pirmslīguma pasākumu veikšanai. Veicot personas datu apstrādi, kas nepieciešama juridisko saistību izpildei, kas attiecināmas uz mūsu uzņēmumu, par juridisko pamatu kalpo minētās Regulas 6. panta 1. daļas c punkts. Ja personas datu apstrāde nepieciešama attiecīgās personas vai kādas citas fiziskas personas būtisku interešu dēļ, tad par juridisko pamatu kalpo minētās Regulas 6. panta 1. daļas d punkts. Ja apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu uzņēmuma vai trešās personas likumīgās intereses, un ja attiecīgās personas intereses, pamattiesības un pamatbrīvības nepārsniedz iepriekš minētās intereses, tad par datu apstrādes juridisko pamatu kalpo minētās Regulas 6. panta 1. daļas f punkts.

 

5 Uzturēšana un e-pasts

Mūsu izmantotie uzturēšanas (hostinga) pakalpojumi ir paredzēti, lai sniegtu šādus pakalpojumus: infrastruktūras un platformu pakalpojumus, skaitļošanas jaudu, atmiņas un datubāzes pakalpojumus, e-pastu, drošības un tehniskās apkopes pakalpojumus, kurus mēs izmantojam, lai nodrošinātu šo tiešsaistes pakalpojumu. Saistībā ar to mēs vai mūsu uzturēšanas pakalpojumu sniedzējs apstrādā šī tiešsaistes piedāvājuma klientu, interesentu un apmeklētāju krājuma datus, kontaktinformāciju, satura datus, līguma datus, lietošanas datus, metadatus un saziņas datus, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm efektīva un droša šī tiešsaistes piedāvājuma nodrošināšanai saskaņā ar GDPR Regulas 6. panta 1. daļas f punktu kopā ar Regulas 28. pantu (Noslēgums Līgums par pasūtījuma apstrādi).

 

6 Piekļuves datu un žurnālfailu apkopošana

Mēs vai mūsu uzturēšanas pakalpojumu sniedzējs tos apkopo, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm minētās Regulas 6. panta 1. daļas f punkta izpratni. Dati par katru piekļuvi serverim, uz kura atrodas šis pakalpojums (tā sauktie servera žurnālfaili). Piekļuves dati ietver apmeklētās tīmekļa lapas nosaukumu, failu, apmeklējuma datumu un laiku, pārraidīto datu apjomu, ziņojumu par veiksmīgu informācijas ieguvi, pārlūkprogrammas veidu un versiju, lietotāja operētājsistēmu, atsauces URL (iepriekš apmeklēto lapu), IP adresi un pieprasīto pakalpojuma sniedzēju. Žurnālfailu informācija tiek saglabāta drošības apsvērumu dēļ (piemēram, lai izmeklētu ļaunprātīgas vai krāpnieciskas darbības) ne ilgāk kā septiņas dienas, un pēc tam tā tiek dzēsta. Dati, kuru tālāka saglabāšana ir vajadzīga pierādījumu nolūkos, tiek atbrīvoti no to dzēšanas, līdz pat attiecīgā gadījuma precizēšanai.

 

7 Iesaistīto personu tiesības

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu par to, vai attiecīgie dati tiek apstrādāti, kā arī iegūt informāciju par šiem datiem, papildu informāciju un datu kopiju saskaņā ar Regulas 15. pantu. Atbilstoši Regulas 16. pantam Jums ir tiesības pieprasīt ar Jums saistītās informācijas papildināšanu vai nepareizas informācijas labošanu. Saskaņā ar Regulas 17. pantu Jums ir tiesības pieprasīt, lai attiecīgie dati tiktu nekavējoties dzēsti, vai saskaņā ar 18. pantu pieprasīt datu apstrādes ierobežojumus. Jums ir tiesības pieprasīt, lai ar Jums saistītie dati, kurus jūs mums sniedzat, tiktu iegūti saskaņā ar Regulas 20. pantu, un pieprasīt to nodošanu citām atbildīgajām personām. Saskaņā ar Regulas 77. pantu Jums ir tiesības iesniegt sūdzību kompetentajai uzraudzības iestādei.

 

8 Atsaukšanas tiesības

Jums ir tiesības atsaukt sniegto piekrišanu saskaņā ar minētās Regulas 7. panta 3. daļu, ar atsauci uz turpmāko laika posmu.

 

9 Iebildumu tiesības

Ja jūs esat devis piekrišanu savu datu apstrādei, tad Jūs jebkurā brīdī to varat atsaukt. Šāda atsaukšana ietekmē jūsu personas datu apstrādes pieļaujamību pēc tam, kad esat to mums sniedzis. Ciktāl Jūsu personas datu apstrāde tiek balstīta uz interešu līdzsvarošanu, Jums ir tiesības iebilst pret to apstrādi. Tas ir gadījumā, ja datu apstrāde nav nepieciešama, lai veiktu ar Jums noslēgta līguma izpildi, kas šajā konfidencialitātes politikā tiek norādīta, veicot funkcijas. Šāda iebilduma gadījumā mēs lūdzam Jūs izskaidrot iemeslus, kāpēc mums nevajadzētu apstrādāt Jūsu personas datus, tādā veidā, kādā mēs to esam veikuši. Jūsu pamatota iebilduma gadījumā mēs izskatīsim situāciju un pārtrauksim vai pielāgosim datu apstrādi, vai arī minēsim Jums pamatotus iemeslus, kuru dēļ mēs šo apstrādi turpināsim. Jūs jebkurā brīdī varat iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi reklāmas un datu analīzes nolūkos. Par pretrunām reklāmas jautājumos, lūdzu, informējiet iepriekš minēto atbildīgo personu.

 

10 Datu dzēšana

Mūsu apstrādātie dati tiek dzēsti vai ierobežoti to apstrādē saskaņā ar Regulas 17. un 18. pantu. Ja vien šīs konfidencialitātes politikas ietvaros nav skaidri norādīts, pie mums glabātie dati tiek dzēsti, tiklīdz tie vairs nav vajadzīgi to mērķim, un dzēšana nav pretrunā ar tiesību aktos noteiktajām glabāšanas prasībām. Ja vien dati netiek dzēsti, jo tas ir nepieciešams citiem likumīgiem mērķiem, to apstrāde tiek ierobežota. Tas nozīmē, ka dati ir bloķēti un netiek apstrādāti citiem mērķiem. Tas attiecas, piemēram, uz datiem, kas jāuzglabā komerciālu vai ar nodokļiem saistītu iemeslu dēļ. Atbilstoši tiesību aktiem glabāšana Vācijā saskaņā ar Vācijas Tirdzniecības kodeksa (HGB) 257. panta 1. daļu ilgst 6 gadus (tirdzniecības grāmatas, krājumi, sākuma bilances, gada pārskati, tirdzniecības vēstules, grāmatvedības dokumenti u.c.), kā arī 10 gadus saskaņā ar Vācijas nodokļu kodeksa (AO) 147. panta 1. daļu (grāmatas, ieraksti, vadības ziņojumi, grāmatvedības dokumenti, tirdzniecības un biznesa vēstules, ar nodokļiem saistīti dokumenti u.c.)

 

11 Interneta veikals

Ja vēlaties veikt pasūtījumu mūsu interneta veikalā, līguma noslēgšanai ir nepieciešama Jūsu personīgā informācija, ko mēs izmantosim Jūsu pasūtījuma apstrādāšanas procesā. Obligātā informācija, kas nepieciešama līguma izpildei, ir norādīta izceltā veidā, citi dati nav obligāti nepieciešami. Mēs apstrādājam Jūsu sniegtos datus, pasūtījuma apstrādāšanas procesa ietvaros. Tādējādi mēs varam iesniegt Jūsu maksājumu datus mūsu bankā. Kā juridiskais pamatojums tam kalpo GDPR Regulas 6. panta 1. daļas 1. teikuma b punkts. Jūs varat brīvprātīgi izveidot klienta kontu, ar kura palīdzību mēs varam saglabāt Jūsu datus vēlākiem pirkumiem. Izveidojot kontu sadaļā "Mans konts", jūsu norādītie dati tiks saglabāti ar iespēju tos atsaukt. Visus citus datus, tostarp savu lietotāja kontu, Jūs varat izdzēst klientu sadaļā. Mēs varam apstrādāt Jūsu sniegto informāciju arī nolūkā informēt Jūs par citiem interesantiem produktiem no mūsu preču klāsta vai nosūtīt Jums e-pastus ar tehniska veida informāciju. Saistībā ar dažāda veida komercdarbības un nodokļu nosacījumiem mums ir pienākums glabāt Jūsu adresi, maksājumu un pasūtījuma datus desmit gadus. Tomēr pēc diviem gadiem mēs veicam datu apstrādes ierobežojumus, t.i., Jūsu dati tiek izmantoti tikai, lai izpildītu juridiskās saistības. Lai novērstu trešo personu nesankcionētu piekļuvi Jūsu personas datiem, jo īpaši finanšu datiem, pasūtījuma process tiek šifrēts, izmantojot TLS tehnoloģiju.

 

12 SSL šifrēšana

Drošības apsvērumu dēļ un lai aizsargātu jūtīga satura pārsūtīšanu, šī vietne izmanto SSL šifrēšanu, piemēram, pieprasījumiem, kurus Jūs nosūtat mums kā vietnes operatoram. Jūs varat atpazīt šifrētu savienojumu, pārlūka adreses rindā adresei mainoties no "http://" uz "https://", un atslēgas simbola veidā Jūsu pārlūkprogrammas rindā. Ja ir iespējota SSL šifrēšana, datus, ko iesniedzat mums, nevarēs izlasīt trešās personas.

 

13 Jaunumi

Ar turpmāko norāžu palīdzību mēs Jūs informēsim par mūsu jaunumiem, kā arī par reģistrācijas, nosūtīšanas un statistiskās novērtēšanas procedūrām, kā arī par Jūsu tiesībām uz iebildumiem. Abonējot mūsu jaunumus, Jūs piekrītat to saņemšanai un minētajām procedūrām. Jaunumu saturs: mēs nosūtām jaunumus, e-pastus un citus elektroniskos paziņojumus ar reklāmas informāciju (turpmāk tekstā - "Jaunumi") tikai ar saņēmēja piekrišanu vai juridisku atļauju. Ja jaunumu abonēšanas ietvaros to saturs ir konkrēti norādīts, tad tie ir izšķiroši lietotāju piekrišanai. Jaunumi ietver informāciju par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem un par mums. Dubultais lietotāja apstiprinājums un reģistrācija: pieteikšanās mūsu jaunumiem tiek veikta ar tā sauktā dubultā lietotāja apstiprinājuma palīdzību. Tas nozīmē, ka pēc pieteikšanās jūs saņemsiet e-pastu, ar kuru pieprasīsiet Jūsu pieteikuma apstiprinājumu. Šis apstiprinājums ir nepieciešams, lai nebūtu iespēja reģistrēties, izmantojot ārējās e-pasta adreses. Pieteikšanās jaunumiem tiek reģistrēta, lai pierādītu reģistrācijas procesu atbilstoši juridiskajām prasībām. Tas ietver pieteikšanās un apstiprināšanas laika saglabāšanu, kā arī IP adresi. Tāpat tiks reģistrētas izmaiņas Jūsu datos, kas saglabāti nosūtīšanas pakalpojumu sniedzējā. Reģistrācijas dati: lai pieteiktos jaunumu saņemšanai, Jums ir nepieciešams norādīt tikai savu e-pasta adresi. Pēc izvēles mēs lūdzam Jūs norādīt arī personas vārdu, lai atvieglotu personas uzrunāšanu. Jaunumu nosūtīšana un ar Jums saistītā panākumu mērīšana tiek veikta, pamatojoties uz saņēmēja piekrišanu saskaņā ar GDPR Regulas 6. panta 1. daļas a punktu. Pieteikšanās procesa reģistrēšana balstās uz mūsu likumīgajām interesēm saskaņā ar GDPR Regulas 6. panta 1. daļas f punktu. Mūsu interese ir vērsta uz lietotājam draudzīgu un drošu jaunumu sistēmas izmantošanu, kas kalpo gan mūsu biznesa interesēs, gan arī atbilst lietotāju vēlmēm un ļauj mums pierādīt piekrišanas sniegšanu. Atteikšanās/atsaukšana - Jūs jebkurā brīdī varat izbeigt mūsu jaunumu saņemšanu, t.i. atsaukt sniegto piekrišanu. Saite, kas paredz atteikšanos no jaunumiem, ir atrodama jaunumu informācijas beigās. Mēs varam saglabāt iesniegtās e-pasta adreses uz laiku līdz trim gadiem, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, pirms mēs tās izdzēšam, lai būtu pierādāma iepriekšējas piekrišanas sniegšana. Šo datu apstrāde robežojas ar iespējamu aizsardzību pret prasījumiem. Individuāls dzēšanas pieprasījums ir iespējams jebkurā laikā ar nosacījumu, ka tajā pašā laikā tiek apstiprināta iepriekšējas piekrišanas esamība. Visi jaunumu dati tiek glabāti uz aizsargātiem serveriem Vācijā. Piegādes pakalpojumu sniedzējs izmanto sertificētus datu centrus un izmanto dubultā liekus datu dublējumus. Ar mūsu jaunumu uzraudzības aģentūru mums ir noslēgts Līgums par pasūtījumu datu apstrādi.

 

14 Jaunumi - piegādes pakalpojumu sniedzējs

Jaunumu nosūtīšana tiek veikta pa pastu, izmantojot pakalpojuma sniedzēju mailingwork, mailingwork GmbH servisu. Piegādes pakalpojumu sniedzēja konfidencialitātes politiku Jūs varat apskatīt šeit: https://mailingwork.de/datenschutz. Piegādes pakalpojumu sniedzējs tiek iesaistīts, balstoties uz mūsu likumīgajām interesēm saskaņā ar GDPR Regulas 6. panta 1. daļas f punktu un Līguma par pasūtījuma datu apstrādi 28. panta 3. daļas 1. teikumu. Piegādes pakalpojumu sniedzējs drīkst izmantot saņēmēja datus pseidonīmu formā, t.i., bez lietotāja piešķiršanas, lai optimizētu vai uzlabotu savus pakalpojumus, piemēram, piegādes tehnisko optimizāciju un jaunumu prezentāciju vai statistikas nolūkos. Tomēr piegādes pakalpojuma sniedzējs neizmanto mūsu jaunumu saņēmēju datus, lai tos apstrādātu paši vai nodotu datus trešajām personām.

 

15 Jaunumi - panākumu mērīšana

Jaunumi satur tā saukto "web-beacon", t.i. pikseļu izmēra failu, kurš, atverot jaunumus no mūsu servera, ja vien mēs izmantojam piegādes pakalpojumu sniedzēju, tiek piekļūts no to servera. Šīs informācijas iegūšanas ietvaros tiek apkopota tehniskā informācija, kā, piemēram, informācija par pārlūkprogrammu un Jūsu sistēmu, kā arī Jūsu IP adrese un piekļūšanas laiks. Šo informāciju izmanto, lai uzlabotu pakalpojumu tehnisko veiktspēju, pamatojoties uz to specifikācijām vai auditoriju, un to lasīšanas ieradumiem, pamatojoties uz atrašanās vietām (kuras var noteikt, izmantojot IP adresi) vai piekļuves laikiem. Statistikas apsekojumi arī nosaka, vai jaunumu informācija tiek atvērta, kad tie tiek atvērti un uz kādām saitēm tiks klikšķināts. Tehnisku iemeslu dēļ šo informāciju var piešķirt tikai atsevišķiem jaunumu saņēmējiem. Tomēr atsevišķu lietotāju novērošana nav nedz mūsu, nedz arī, ja tas tiek izmantots, piegādes pakalpojumu sniedzēja mērķis. Izvērtēšana mums kalpo tam, lai atpazītu mūsu lietotāju lasīšanas ieradumus un pielāgotu tiem mūsu saturu vai nosūtītu citu saturu atbilstoši mūsu lietotāju interesēm. Jūs varat iebilst pret šāda veida izsekošanu jebkurā brīdī, noklikšķinot uz atsevišķas saites, kas norādīta katrā e-pastā, vai informējot mūs, izmantojot citu kontaktēšanās veidu. Informācija tiks saglabāta tik ilgi, kamēr Jūs būsiet abonējis jaunumus. Pēc izlogošanās dati tiek uzglabāti tikai statistiski un anonīmi.

 

16 Sīkdatnes

"Sīkdatnes" ir mazi faili, kas tiek glabāti lietotāju datoros. Sīkdatnēs var tikt saglabāta dažāda veida informācija. Sīkdatne galvenokārt kalpo tam, lai saglabātu informāciju par lietotāju (vai ierīci, kurā tiek saglabāta sīkdatne), tiešsaistes piedāvājuma apmeklējuma laikā vai pēc tā. Pagaidu sīkdatnes jeb "sesijas sīkdatnes" vai "pārejošas sīkdatnes" ir sīkdatnes, kas tiek dzēstas pēc tam, kad lietotājs atstāj tiešsaistes pakalpojumu un aizver savu pārlūku. Šādā sīkdatnē var tikt saglabāts, piemēram, pirkuma groza saturs interneta veikalā vai pierakstīšanās statuss. Termins "pastāvīgs" vai "noturīgs" attiecas uz sīkdatnēm, kas paliek saglabātas pat pēc pārlūkprogrammas aizvēršanas. Tā, piemēram, var tikt saglabāts pierakstīšanās statuss, ja lietotāji kādu no vietnēm apmeklē pēc vairākām dienām. Tāpat šādā sīkdatnē var tikt saglabātas lietotāju intereses, ko izmanto piemērošanas sfēras mērīšanai vai mārketinga nolūkos. Kā "trešās puses sīkdatne" sīkdatnes piedāvās citi pakalpojumu sniedzēji, kas nav personas, kas atbild par tiešsaistes piedāvājumu (pretējā gadījumā, ja tie ir tikai viņu sīkdatnes, tās sauc par "pirmās puses sīkdatnes"). Mēs varam izmantot pagaidu un pastāvīgas sīkdatnes, un informēt par to saistībā ar mūsu konfidencialitātes politiku. Ja lietotāji nevēlas savā datorā saglabāt sīkdatnes, tiem tiks piedāvāts atspējot šo opciju savas pārlūkprogrammas iestatījumos. Saglabātās sīkdatnes var dzēst pārlūkprogrammas sistēmas iestatījumos. Sīkdatņu izslēgšana var radīt funkcionālus ierobežojumus šim tiešsaistes piedāvājumam. Vispārēja pretruna šīm tiešsaistes mārketinga vajadzībām izmantotajām sīkdatnēm var tikt izskaidrota ASV mājas lapā http://www.aboutads.info/choices/vai ES lapā http://www.youronlinechoices.com/, it īpaši vairāku pakalpojumu gadījumā, jo īpaši izsekošanas gadījumā. Turklāt sīkdatņu glabāšanu var panākt, izslēdzot tās pārlūkprogrammas iestatījumos. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tādā gadījumā ne visas šī tiešsaistes piedāvājuma funkcijas var tikt izmantotas.

 

17 Google Analytics

Mūsu likumīgo interešu dēļ (t.i., interese par mūsu tiešsaistes piedāvājumu analīzi, optimizāciju un ekonomisko darbību GDPR Regulas 6. panta 1. daļas f punkta izpratnē) mēs izmantojam Google Analytics, Google LLC ("Google") tīmekļa analīzes pakalpojums. Google izmanto sīkdatnes. Ar sīkdatņu palīdzību sagatavotā informācija par tiešsaistes piedāvājumu izmantošanu, parasti tiek pārsūtīta uz Google serveri ASV, kur arī tiek glabāta. Google ir sertificēta saskaņā ar Konfidencialitātes aizsardzības vienošanos, kas nodrošina abilstību Eiropas datu aizsardzības tiesību aktiem (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Google izmantos šo informāciju mūsu vārdā, lai izvērtētu mūsu tiešsaistes piedāvājuma izmantošanu, lai sagatavotu atskaites par aktivitātēm šī tiešsaistes piedāvājuma ietvaros, kā arī lai sniegtu mums citus ar šī tiešsaistes piedāvājuma izmantošanu un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. Šajā gadījumā no apstrādātajiem datiem var tikt izveidoti lietotāju pseidonīmi lietošanas profili. Mēs izmantojam Google Analytics tikai ar aktivizētu IP anonimizāciju. Tas nozīmē, ka Google saīsina lietotāju IP adreses Eiropas Savienības dalībvalstu vai citu Eiropas Ekonomikas zonas Līgumslēdzējas valstu ietvaros. Tikai izņēmuma gadījumos pilnā IP adrese var tikt nosūtīta uz Google serveri ASV un tur tikt saīsināta. Lietotāja pārlūkprogrammas iesniegtā IP adrese netiks apvienota ar citiem Google sniegtajiem datiem. Lietotāji var novērst sīkdatņu saglabāšanu, izmantojot atbilstošus pārlūkprogrammas iestatījumus; lietotāji var arī novērst to, ka Google iegūst sīkdatņu veidotos datus, kas saistīti ar to, kā tiek izmantots tiešsaistes piedāvājums, kā arī to, ka Google veic šo datu apstrādi, lejupielādējot un instalējot pieejamo pārlūkprogrammas spraudni attiecīgajā saitē: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Lai iegūtu plašāku informāciju par Google datu lietojumu, iestatījumus un pretrunīgas opcijas, apmeklējiet Google vietnes: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ("Google datu izmantošana, ja lietojat mūsu partneru tīmekļa vietnes vai lietotnes"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Datu izmantošana reklāmas nolūkos"), http://www.google.de/settings/ads ("Pārvaldiet informāciju, ko Google izmanto, lai rādītu Jums reklāmas").
Jūs varat novērst datu apkopošanu, ko veic Google Analytics, instalējot pārlūkprogrammas spraudni, īpaši mobilo ierīču interneta pārlūkprogrammās, un noklikšķinot uz šādas saites: Atspējot Google Analytics Tādējādi Jūsu ierīcē tiek saglabāta tā dēvētā atteikšanās sīkdatne, kas aizkavē turpmāku Jūsu datu apkopošanu no Google Analytics puses, apmeklējot šo vietni.

 

18 Google Universal Analytics

Mēs izmantojam Google Analytics tā izstrādē kā "Universal Analytics". "Universal Analytics" ir Google Analytics process, kurā lietotāju analīze pamatojas uz pseidonīmu lietotāja ID un tādējādi tiek izveidots lietotāja pseidonīms profils ar informāciju, kas iegūta, lietojot dažādas ierīces (tā sauktā "starpierīču izsekošana").

 

19 Google Adwords Conversion Tracking

Lai statistiski reģistrētu mūsu vietnes izmantošanu un lai optimizētu mūsu vietni, mēs izmantojam arī Google reklāmguvumu uzskaiti (Conversion Tracking). Kā juridiskais pamatojums tam kalpo GDPR Regulas 6. panta 1. daļas 1. teikuma f punkts. Tādējādi no Google Adwords Jūsu datorā, brīdī, kad esat sasniedzis mūsu vietni, izmantojot Google reklāmu, tiek iestatīta sīkdatne (sk. 4. punktu). Šīs sīkdatnes zaudē savu derīgumu pēc 30 dienām un netiek izmantotas personas identificēšanai. Ja lietotājs apmeklē noteiktas Adwords klienta vietnes lapas un sīkdatnes termiņš vēl nav notecējis, Google un klients var atpazīt to, ka lietotājs ir noklikšķinājis uz reklāmas un tika novirzīts uz šo lapu. Katrs Adwords klients saņem citu sīkdatni. Tādējādi sīkdatnes nevar izsekot no Adwords klientu vietnēm. Informācija, kas iegūta, izmantojot reklāmguvuma sīkdatni, tiek izmantota, lai izveidotu reklāmguvumu statistiku tiem Adwords klientiem, kas ir izvēlējušies reklāmguvumu uzskaiti. Adwords klienti uzzina kopējo lietotāju skaitu, kuri ir noklikšķinājuši uz to reklāmas, un ar reklāmguvumu uzskaites tagu tikuši novirzīti uz paredzēto lapu. Tomēr tie nesaņem informāciju, kas personīgi identificē lietotājus. Ja Jūs nevēlaties piedalīties izsekošanas procesā, varat noraidīt attiecīgo sīkdatnes iestatījumu - piemēram, izmantojot pārlūkprogrammas iestatījumu, kas atspējo automātisko sīkdatņu izmantošanu. Varat arī deaktivizēt sīkdatnes reklāmguvumu uzskaitei, iestatot pārlūkprogrammu tā, lai domēns bloķētu sīkdatnes "www.googleadservices.com Google reklāmguvumu uzskaites konfidencialitātes politiku varat atrast šeit (https://services.google.com/sitestats/de.html).

 

20 Google Maps

Mēs iekļaujam kartes no Google LLC sniegtā pakalpojuma "Google Maps", 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV. Konfidencialitātes politika: https://www.google.com/policies/privacy/Atteik šanās: https://adssettings.google.com/authenticated. Apmeklējot vietni, Google saņem informāciju par to, ka esat piekļuvis attiecīgajai mūsu vietnes apakšlapai. Turklāt tiek nodoti arī atsevišķi vispārēji personas dati, piemēram, IP adrese, piekļuves datums un laiks, pieprasījuma saturs, piekļuves statuss, pārsūtīto datu apjoms, vietne, no kuras pieprasījums ir veikts, pārlūks, operētājsistēmas un tās saskarnes, valodas un pārlūkprogrammas programmatūras versijas, laika joslas starpība ar GMT. Tas tiek darīts neatkarīgi no tā, vai Google nodrošina lietotāja kontu, kurā esat pieteicies, vai ja šāds konts nepastāv. Kad esat pieteicies pakalpojumā Google, Jūsu dati tiek tieši piešķirti Jūsu kontam. Ja nevēlaties, lai Jūs tiktu saistīts ar savu profilu pakalpojumā Google, Jums ir jaizlogojas, pirms pogas aktivizēšanas. Google saglabā Jūsu datus kā lietošanas profilus un tos izmanto reklāmu, tirgus izpētes un/ vai vietnes dizaina pielāgošanas nolūkos. Šāds izvērtējums tiek veikts jo īpaši (arī lietotājiem, kas nav reģistrējušies), lai piedāvātu uz vajadzībām balstītu reklāmu un informētu citus sociālā tīkla lietotājus par Jūsu darbībām mūsu vietnē. Jums ir tiesības iebilst pret šo lietotāju profilu izveidi, sazinoties ar Google.

 

21 Tiešsaistes klātbūtne sociālajos medijos

Mēs uzturam tiešsaistes klātbūtni sociālajos tīklos un platformās, lai sazinātos ar tur aktīvajiem klientiem, interesentiem un tajā esošajiem lietotājiem un informētu viņus par mūsu pakalpojumiem. Piesakoties attiecīgajā tīklā un platformā, spēkā ir to izstrādātie noteikumi un nosacījumi un datu apstrādes vadlīnijas. Ja mūsu konfidencialitātes politikā nav noteikts citādi, mēs apstrādājam lietotāju datus, kamēr tie sazinās ar mums sociālajos tīklos un platformās, piemēram, sagatavo rakstus par mūsu tiešsaistes klātbūtni vai nosūta mums ziņojumus.

 

22 Pakalpojumu un trešo personu satura integrācija

Mūsu tiešsaistes piedāvājumā mūsu likumīgo interešu vadīti (t.i., interese par mūsu tiešsaistes piedāvājumu analīzi, optimizāciju un ekonomisko darbību GDPR Regulas 6. panta 1. daļas f punkta izpratnē) mēs izmantojam trešo personu saturu vai pakalpojumu piedāvājumus, lai iekļautu to saturu un pakalpojumus, piemēram, videoklipus vai fontus (turpmāk tekstā "Saturs"). Tas vienmēr paredz, ka šī satura trešās puses pakalpojumu sniedzēji uztver lietotāju IP adresi, jo bez IP adreses šāda satura nosūtīšana pārlūkam nav iespējama. Tāpēc šī satura attēlošanai ir nepieciešama IP adrese. Mēs cenšamies izmantot tikai tādu saturu, kura piedāvātāji izmanto IP adresi tikai satura piegādei. Trešās personas statistikas vai mārketinga nolūkos var izmantot tā dēvētos pikseļu tagus (neredzamas grafikas, sauktas arī par "Web Beacons"). "Pikseļu tagus" var izmantot, lai novērtētu informāciju, piemēram, apmeklētāju plūsmu šīs vietnes lapās. Pseidonīmā informācija var tikt saglabāta lietotāja ierīcē sīkdatnēs, un tā var ietvert tehnisko informāciju par pārlūku un operētājsistēmu, atsauces tīmekļa lapām, apmeklējuma laiku un citu informāciju par mūsu tiešsaistes piedāvājumu izmantošanu, kā arī var būt saistīta ar šādu informāciju no citiem avotiem.

 

23 Google fonti

Mēs izmantojam fontus ("Google Fonts"), ko piedāvā Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV. Konfidencialitātes politika: https://www.google.com/policies/privacy/ Atteikšanās: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

24 Youtube

Mēs ievietojam videoklipus no Google LLC platformas YouTube, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV. Konfidencialitātes politika: https://www.google.com/policies/privacy/ Atteikšanās: https://adssettings.google.com/authenticated. Apmeklējot vietni, YouTube saņem informāciju par to, ka esat piekļuvis attiecīgajai mūsu vietnes apakšlapai. Turklāt tiek nodoti arī atsevišķi vispārēji personas dati, piemēram, IP adrese, piekļuves datums un laiks, pieprasījuma saturs, piekļuves statuss, pārsūtīto datu apjoms, vietne, no kuras pieprasījums ir veikts, pārlūks, operētājsistēmas un tās saskarnes, valodas un pārlūkprogrammas programmatūras versijas, laika joslas starpība ar GMT. Tas tiek darīts neatkarīgi no tā, vai YouTube nodrošina lietotāja kontu, kurā esat pieteicies, vai arī, ja šāds konts nepastāv. Kad esat pieteicies pakalpojumā Google, Jūsu dati tiek tieši piešķirti Jūsu kontam. Ja nevēlaties, lai Jūs tiktu saistīts ar savu profilu pakalpojumā YouTube, Jums ir jaizlogojas, pirms pogas aktivizēšanas. YouTube saglabā Jūsu datus kā lietošanas profilus un tos izmanto reklāmu, tirgus izpētes un/ vai vietnes dizaina pielāgošanas nolūkos. Šāds izvērtējums tiek veikts jo īpaši (arī lietotājiem, kas nav reģistrējušies), lai piedāvātu uz vajadzībām balstītu reklāmu un informētu citus sociālā tīkla lietotājus par Jūsu darbībām mūsu vietnē. Jums ir tiesības iebilst pret šo lietotāju profilu izveidi, sazinoties ar YouTube.

 

25 Facebook sociālo spraudņu izmantošana

Pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm (t.i., interese par mūsu tiešsaistes piedāvājumu analīzi, optimizāciju un ekonomisko darbību GDPR 6. panta 1. daļas f punkta izpratnē) mēs izmantojam sociālā tīkla facebook.com, kuru pārvalda Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Īrija ("Facebook"), sociālos spraudņus ("plugins"). Spraudņi var attēlot mijiedarbības elementus vai saturu (piemēram, videoklipi, grafika vai teksta iezīmes), un tos var atpazīt pēc Facebook logotipiem (balts "f" uz zila fona, pēc līdzīgiem terminiem "Like", "Patīk" vai pēc "īkšķis uz augšu" ikonas) vai arī tie var būt atzīmēti ar piebildi "Facebook sociālais spraudnis". Facebook sociālo spraudņu sarakstu un izskatu varat apskatīt šeit: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Google ir sertificēta saskaņā ar Konfidencialitātes aizsardzības vienošanos, kas nodrošina atbilstību Eiropas datu aizsardzības tiesību aktiem (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Ja lietotājs pieprasa kādu no šī tiešsaistes piedāvājuma funkcijām, kas ietver šādu spraudni, tad lietotāja ierīce izveido tiešu savienojumu ar Facebook serveriem. Spraudņa saturu Facebook tieši pārsūta uz lietotāja ierīci un no tās iekļauj tiešsaistes piedāvājumā. Šajā gadījumā no apstrādātajiem datiem var tikt izveidoti lietotāju lietošanas profili. Mums līdz ar to nav nekādas ietekmes uz datu apjomu, ko Facebook iegūst ar šī spraudņa palīdzību, un tādēļ informējam lietotājus par to atbilstoši mūsu zināšanām. Integrējot spraudņus, Facebook saņem informāciju, ka lietotājs ir piekļuvis atbilstošajai tiešsaistes piedāvājuma lapai. Ja lietotājs ir pieteicies Facebook, tad Facebook var piešķirt apmeklējumu savam Facebook kontam. Ja lietotāji mijiedarbojas ar spraudņiem, piemēram, nospiežot pogu "Patīk" vai atstājot komentāru, informācija tiek pārsūtīta no ierīces tieši uz Facebook, kur tā tiek glabāta. Ja lietotājs nav Facebook lietotājs, joprojām pastāv iespēja, ka Facebook uzzinās un saglabās tā IP adresi. Saskaņā ar Facebook, Vācijā tiek saglabāta tikai anonimizēta IP adrese. Datu apkopošanas mērķis un apjoms, turpmākā datu apstrāde un izmantošana, ko veic Facebook, kā arī saistītās tiesības un iestatīšanas iespējas, lai aizsargātu lietotāju privātumu, ir atrodamas Facebook konfidencialitātes politikā: https://www.facebook.com/about/privacy/. Ja lietotājs ir Facebook lietotājs un nevēlas, lai Facebook, izmantojot šo tiešsaistes piedāvājumu, apkopotu datus par viņu un saistītu to ar tā reģistrēšanās datiem, kas tiek glabāti Facebook, tam ir jāizlogojas no Facebook un jāizdzēš sīkdatnes, pirms mūsu tiešsaistes piedāvājuma izmantošanas. Citi iestatījumi un neatbilstības par datu izmantošanu reklāmas nolūkos ir iespējami Facebook profila iestatījumos: https://www.facebook.com/settings?tab=ads vai caur ASV pusi http://www.aboutads.info/choices/ vai ES pusē http://www.youronlinechoices.com/. Iestatījumi ir neatkarīgi no platformas, t.i., tie tiek lietoti visās ierīcēs, kā, piemēram, stacionārajos datoros vai mobilajās ierīcēs.

 

26 Vispārīga norāde par Instagram, Xing, LinkedIn

Attiecībā uz Instagram, Xing un LinkedIn mēs izmantojam sociālo mediju spraudņus. Pamatā tiek izmantots tā sauktais divu klikšķu risinājums. Respektīvi, apmeklējot mūsu vietni, sākotnēji spraudņu nodrošinātājiem netiek nodoti nekādi personas dati. Spraudņa nodrošinātāju var identificēt pēc atzīmes lodziņā virs pirmā burta vai logo. Izmantojot pogu, mēs sniedzam Jums iespēju tieši sazināties ar spraudņa nodrošinātāju. Noklikšķinot uz izceltā lauka un aktivizējot to, spraudņu nodrošinātājs saņem informāciju par to, ka esat piekļuvis attiecīgajai mūsu tiešsaistes piedāvājuma mājas lapai. Nepieciešamības gadījumā, saskaņā ar attiecīgā pakalpojumu sniedzēja Vācijā informāciju, Jūsu IP adrese tiek anonimizēta tūlīt pēc apkopošanas. Aktivizējot spraudni, Jūsu personas datus pārsūta attiecīgajam spraudņu nodrošinātājam, kur tie tiek glabāti (ASV pakalpojumu sniedzējiem ASV). Tā kā spraudņu nodrošinātājs veic datu apkopošanu, jo īpaši izmantojot sīkdatnes, mēs iesakām Jums, pirms noklikšķināšanas uz pelēkā lodziņa, izdzēst visas sīkdatnes, izmantojot pārlūkprogrammas drošības iestatījumus. Mēs norādām, ka mums nav nekādas ietekmes attiecībā uz šiem apkopotajiem datiem un datu apstrādes darbībām, kā arī nav zināma pilna informācija par datu apkopošanu, apstrādes nolūku vai saglabāšanas periodu. Mums nav arī informācijas par spraudņu nodrošinātāja apkopoto datu dzēšanu. Var pieņemt, ka spraudņu nodrošinātāji apkopotos datus saglabā kā lietošanas profilus un, ja nepieciešams, izmanto tos reklāmas, tirgus izpētes un/vai pielāgotas tīmekļa vietnes dizaina nolūkos. Jums ir tiesības iebilst pret šo lietotāju profilu veidošanu, sazinoties ar attiecīgo spraudņu nodrošinātāju. Izmantojot spraudņus, mēs piedāvājam Jums iespēju mijiedarboties ar sociālajiem tīkliem un citiem lietotājiem, lai mēs varētu uzlabot piedāvājumu un padarīt to interesantāku Jums kā lietotājam. Spraudņu izmantošanas juridiskais pamats ir GDPR Regulas 6. panta 1. daļas 1. teikuma f punkts. Datu pārsūtīšana notiek neatkarīgi no tā, vai Jums ir konts pie spraudņu nodrošinātāja un Jūs esat tajā pieteicies. Ja esat pieteicies pie spraudņu nodrošinātāja, pie mums apkopotie Jūsu dati tiks tieši piešķirti pašreizējam kontam pie spraudņu nodrošinātāja. Ja jūs nospiežat aktivizēto pogu un, piemēram, saiti uz lapu, spraudņu nodrošinātājs arī šo informāciju saglabā Jūsu lietotāja kontā un publiski koplieto ar Jūsu kontaktpersonām. Mēs iesakām Jums pēc sociālā tīkla izmantošanas regulāri izlogoties no tā, it īpaši pirms pogas aktivizēšanas, jo tas novērsīs Jūsu profila piesaisti spraudņa nodrošinātājam.

 

27 Instagram

Mūsu tiešsaistes piedāvājuma ietvaros var tikt iekļautas pakalpojuma sniedzēja Instagram funkcijas un saturs, ko piedāvā Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, ASV. Tas var ietvert tādu saturu kā, piemēram, attēlus, videoklipus vai tekstus un pogas, ar ko lietotāji var izteikt savu patiku attiecībā uz saturu, satura autoru, kā arī abonēt mūsu ziņas. Ja lietotāji ir Instagram platformas dalībnieki, Instagram var piešķirt iepriekš minēto saturu un funkcijas lietotāju tur esošajiem profiliem. Instagram paziņojums par konfidencialitāti: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

 

28 Xing

Mūsu tiešsaistes piedāvājuma ietvaros var tikt iekļautas pakalpojuma sniedzēja Xing funkcijas un saturs, ko piedāvā XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Vācija. Tas var ietvert tādu saturu kā, piemēram, attēlus, videoklipus vai tekstus un pogas, ar ko lietotāji var izteikt savu patiku attiecībā uz saturu, satura autoru, kā arī abonēt mūsu ziņas. Ja lietotāji ir Xing platformas dalībnieki, Xing var piešķirt iepriekš minēto saturu un funkcijas lietotāju tur esošajiem profiliem. Xing konfidencialitātes politika: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.
 

29 LinkedIn

Mūsu tiešsaistes piedāvājuma ietvaros var tikt iekļautas pakalpojuma sniedzēja LinkedIn funkcijas un saturs, ko piedāvā LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Īrija. Tas var ietvert tādu saturu kā, piemēram, attēlus, videoklipus vai tekstu un pogas, kas lietotājiem ļauj koplietot saturu no šī tiešsaistes piedāvājuma vietnē LinkedIn. Ja lietotāji ir LinkedIn platformas dalībnieki, LinkedIn var piešķirt iepriekš minēto saturu un funkcijas lietotāju tur esošajiem profiliem. LinkedIn paziņojums par konfidencialitāti: www.linkedin.com/legal/privacy-policy.. LinkedIn ir sertificēts saskaņā ar Konfidencialitātes aizsardzības vienošanos, kas nodrošina atbilstību Eiropas datu aizsardzības tiesību aktiem (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Konfidencialitātes politika: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy Atteikšanās: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Privātuma politikas izmaiņas un atjauninājumi
Mēs lūdzam Jūs regulāri iepazīties ar mūsu konfidencialitātes politikas saturu. Mēs pielāgosim konfidencialitātes politiku, tiklīdz būs nepieciešamas izmaiņas mūsu veiktajā datu apstrādē. Mēs informēsim Jūs, tiklīdz izmaiņu veikšanai būs nepieciešama Jūsu dalība (piemēram, piekrišana) vai cita veida individuāls paziņojums.
scroll top