Menu

DATU AIZSARDZĪBAS PAZIŅOJUMS

Datu aizsardzības paziņojums mājas lapas izmantošanai

Mēs novērtējam Jūsu izrādīto interesi par mūsu mājas lapu. Jūsu privātuma aizsardzība mums ir ļoti svarīga. Turpmākajā sadaļā mēs sniegsim Jums detalizētu informāciju par Jūsu datu apstrādi.

1 Konfidencialitātes politika

Ar šo paziņojumu par konfidencialitāti mēs sniegsim Jums norādes par personu datu apstrādes veidu, apjomu un mērķi (turpmāk tekstā - "Dati"), mūsu tiešsaistes piedāvājuma un ar to saistīto tīmekļa vietņu, funkciju un satura, kā arī ārējas tiešsaistes klātbūtnes ietvaros, piemēram, mūsu sociālo mediju profilos (turpmāk tekstā - "Tiešsaistes piedāvājums"). Zemāk ir attēloti mūsu datu vākšanas vispārīgie principi. Attiecībā uz lietotajiem tādiem terminiem kā, piemēram, "apstrāde" vai "atbildīgais", mēs atsaucamies uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) 4. pantā minētajām definīcijām. Šī norāde par datu aizsardzību ir prioritārāka pār mūsu vispārīgo norādi par datu aizsardzību (obligātā informācija saskaņā ar GDPR 12. pantu un turpmākajiem pantiem). Ja vien šajā datu aizsardzības norādē nav minēti noteikumi mājas lapas izmantošanai, tad tiek piemēroti attiecīgie vispārīgās datu aizsardzības norādes noteikumi.

 

2 Atbildīgās personas kontaktinformācija

Atbildīgais saskaņā ar 4. panta 7. punktu (GDPR) ir
DESOI GmbH,
Gewerbestraße 16,
36148 Kalbach/Rhön,
info@desoi.de (ver Par mums).

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Kontaktinformācija (darba jautājumos)
Uzņēmums: BerIsDa GmbH
Adrese: Rangstraße 9,
36037 Fulda
Telefons: +49 / 661 29 69 80 90
E-pasts: datenschutz@berisda.de
www.berisda.de

 

3 Personas datu apstrādes apjoms

Mēs apkopojam un izmantojam mūsu lietotāju personas datus pamatā tikai tādā apjomā, cik tas ir nepieciešams funkcionālas mājas lapas, kā arī satura un pakalpojumu nodrošināšanai. Mūsu lietotāju personas datu apkopošana un izmantošana tiek veikta regulāri un tikai pēc lietotāja sniegtas piekrišanas. Izņēmums attiecas uz tādiem gadījumiem, kad iepriekšēja piekrišanas iegūšana nav iespējama faktisku iemeslu dēļ un datu apstrāde ir atļauta ar likumu.

 

4 Personas datu apstrādes juridiskais pamats

Iegūstot attiecīgās personas piekrišanu personas datu apstrādei, kā juridiskais pamats minētajai personas datu apstrādei spēkā stājas ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) 6. panta 1. daļas a punkts. Veicot personas datu apstrādi, kas nepieciešama līguma izpildei, kura līgumslēdzēja puse ir attiecīgā persona, par juridisko pamatu kalpo minētās Regulas 6. panta 1. daļas b punkts. Tas attiecas arī uz apstrādes darbībām, kas nepieciešamas pirmslīguma pasākumu veikšanai. Veicot personas datu apstrādi, kas nepieciešama juridisko saistību izpildei, kas attiecināmas uz mūsu uzņēmumu, par juridisko pamatu kalpo minētās Regulas 6. panta 1. daļas c punkts. Ja personas datu apstrāde nepieciešama attiecīgās personas vai kādas citas fiziskas personas būtisku interešu dēļ, tad par juridisko pamatu kalpo minētās Regulas 6. panta 1. daļas d punkts. Ja apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu uzņēmuma vai trešās personas likumīgās intereses, un ja attiecīgās personas intereses, pamattiesības un pamatbrīvības nepārsniedz iepriekš minētās intereses, tad par datu apstrādes juridisko pamatu kalpo minētās Regulas 6. panta 1. daļas f punkts.

 

5 Uzturēšana un e-pasts

Mūsu izmantotie uzturēšanas (hostinga) pakalpojumi ir paredzēti, lai sniegtu šādus pakalpojumus: infrastruktūras un platformu pakalpojumus, skaitļošanas jaudu, atmiņas un datubāzes pakalpojumus, e-pastu, drošības un tehniskās apkopes pakalpojumus, kurus mēs izmantojam, lai nodrošinātu šo tiešsaistes pakalpojumu. Saistībā ar to mēs vai mūsu uzturēšanas pakalpojumu sniedzējs apstrādā šī tiešsaistes piedāvājuma klientu, interesentu un apmeklētāju krājuma datus, kontaktinformāciju, satura datus, līguma datus, lietošanas datus, metadatus un saziņas datus, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm efektīva un droša šī tiešsaistes piedāvājuma nodrošināšanai saskaņā ar GDPR Regulas 6. panta 1. daļas f punktu kopā ar Regulas 28. pantu (Noslēgums Līgums par pasūtījuma apstrādi).

 

6 Piekļuves datu un žurnālfailu apkopošana

Mēs vai mūsu uzturēšanas pakalpojumu sniedzējs tos apkopo, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm minētās Regulas 6. panta 1. daļas f punkta izpratni. Dati par katru piekļuvi serverim, uz kura atrodas šis pakalpojums (tā sauktie servera žurnālfaili). Piekļuves dati ietver apmeklētās tīmekļa lapas nosaukumu, failu, apmeklējuma datumu un laiku, pārraidīto datu apjomu, ziņojumu par veiksmīgu informācijas ieguvi, pārlūkprogrammas veidu un versiju, lietotāja operētājsistēmu, atsauces URL (iepriekš apmeklēto lapu), IP adresi un pieprasīto pakalpojuma sniedzēju. Žurnālfailu informācija tiek saglabāta drošības apsvērumu dēļ (piemēram, lai izmeklētu ļaunprātīgas vai krāpnieciskas darbības) ne ilgāk kā septiņas dienas, un pēc tam tā tiek dzēsta. Dati, kuru tālāka saglabāšana ir vajadzīga pierādījumu nolūkos, tiek atbrīvoti no to dzēšanas, līdz pat attiecīgā gadījuma precizēšanai.

 

7 Iesaistīto personu tiesības

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu par to, vai attiecīgie dati tiek apstrādāti, kā arī iegūt informāciju par šiem datiem, papildu informāciju un datu kopiju saskaņā ar Regulas 15. pantu. Atbilstoši Regulas 16. pantam Jums ir tiesības pieprasīt ar Jums saistītās informācijas papildināšanu vai nepareizas informācijas labošanu. Saskaņā ar Regulas 17. pantu Jums ir tiesības pieprasīt, lai attiecīgie dati tiktu nekavējoties dzēsti, vai saskaņā ar 18. pantu pieprasīt datu apstrādes ierobežojumus. Jums ir tiesības pieprasīt, lai ar Jums saistītie dati, kurus jūs mums sniedzat, tiktu iegūti saskaņā ar Regulas 20. pantu, un pieprasīt to nodošanu citām atbildīgajām personām. Saskaņā ar Regulas 77. pantu Jums ir tiesības iesniegt sūdzību kompetentajai uzraudzības iestādei.

 

8 Atsaukšanas tiesības

Jums ir tiesības atsaukt sniegto piekrišanu saskaņā ar minētās Regulas 7. panta 3. daļu, ar atsauci uz turpmāko laika posmu.

 

9 Iebildumu tiesības

Ja jūs esat devis piekrišanu savu datu apstrādei, tad Jūs jebkurā brīdī to varat atsaukt. Šāda atsaukšana ietekmē jūsu personas datu apstrādes pieļaujamību pēc tam, kad esat to mums sniedzis. Ciktāl Jūsu personas datu apstrāde tiek balstīta uz interešu līdzsvarošanu, Jums ir tiesības iebilst pret to apstrādi. Tas ir gadījumā, ja datu apstrāde nav nepieciešama, lai veiktu ar Jums noslēgta līguma izpildi, kas šajā konfidencialitātes politikā tiek norādīta, veicot funkcijas. Šāda iebilduma gadījumā mēs lūdzam Jūs izskaidrot iemeslus, kāpēc mums nevajadzētu apstrādāt Jūsu personas datus, tādā veidā, kādā mēs to esam veikuši. Jūsu pamatota iebilduma gadījumā mēs izskatīsim situāciju un pārtrauksim vai pielāgosim datu apstrādi, vai arī minēsim Jums pamatotus iemeslus, kuru dēļ mēs šo apstrādi turpināsim. Jūs jebkurā brīdī varat iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi reklāmas un datu analīzes nolūkos. Par pretrunām reklāmas jautājumos, lūdzu, informējiet iepriekš minēto atbildīgo personu.

 

10 Datu dzēšana

Mūsu apstrādātie dati tiek dzēsti vai ierobežoti to apstrādē saskaņā ar Regulas 17. un 18. pantu. Ja vien šīs konfidencialitātes politikas ietvaros nav skaidri norādīts, pie mums glabātie dati tiek dzēsti, tiklīdz tie vairs nav vajadzīgi to mērķim, un dzēšana nav pretrunā ar tiesību aktos noteiktajām glabāšanas prasībām. Ja vien dati netiek dzēsti, jo tas ir nepieciešams citiem likumīgiem mērķiem, to apstrāde tiek ierobežota. Tas nozīmē, ka dati ir bloķēti un netiek apstrādāti citiem mērķiem. Tas attiecas, piemēram, uz datiem, kas jāuzglabā komerciālu vai ar nodokļiem saistītu iemeslu dēļ. Atbilstoši tiesību aktiem glabāšana Vācijā saskaņā ar Vācijas Tirdzniecības kodeksa (HGB) 257. panta 1. daļu ilgst 6 gadus (tirdzniecības grāmatas, krājumi, sākuma bilances, gada pārskati, tirdzniecības vēstules, grāmatvedības dokumenti u.c.), kā arī 10 gadus saskaņā ar Vācijas nodokļu kodeksa (AO) 147. panta 1. daļu (grāmatas, ieraksti, vadības ziņojumi, grāmatvedības dokumenti, tirdzniecības un biznesa vēstules, ar nodokļiem saistīti dokumenti u.c.)

 

11 Interneta veikals

Ja vēlaties veikt pasūtījumu mūsu interneta veikalā, līguma noslēgšanai ir nepieciešama Jūsu personīgā informācija, ko mēs izmantosim Jūsu pasūtījuma apstrādāšanas procesā. Obligātā informācija, kas nepieciešama līguma izpildei, ir norādīta izceltā veidā, citi dati nav obligāti nepieciešami. Mēs apstrādājam Jūsu sniegtos datus, pasūtījuma apstrādāšanas procesa ietvaros. Tādējādi mēs varam iesniegt Jūsu maksājumu datus mūsu bankā. Kā juridiskais pamatojums tam kalpo GDPR Regulas 6. panta 1. daļas 1. teikuma b punkts. Jūs varat brīvprātīgi izveidot klienta kontu, ar kura palīdzību mēs varam saglabāt Jūsu datus vēlākiem pirkumiem. Izveidojot kontu sadaļā "Mans konts", jūsu norādītie dati tiks saglabāti ar iespēju tos atsaukt. Visus citus datus, tostarp savu lietotāja kontu, Jūs varat izdzēst klientu sadaļā. Mēs varam apstrādāt Jūsu sniegto informāciju arī nolūkā informēt Jūs par citiem interesantiem produktiem no mūsu preču klāsta vai nosūtīt Jums e-pastus ar tehniska veida informāciju. Saistībā ar dažāda veida komercdarbības un nodokļu nosacījumiem mums ir pienākums glabāt Jūsu adresi, maksājumu un pasūtījuma datus desmit gadus. Tomēr pēc diviem gadiem mēs veicam datu apstrādes ierobežojumus, t.i., Jūsu dati tiek izmantoti tikai, lai izpildītu juridiskās saistības. Lai novērstu trešo personu nesankcionētu piekļuvi Jūsu personas datiem, jo īpaši finanšu datiem, pasūtījuma process tiek šifrēts, izmantojot TLS tehnoloģiju.

 

12 SSL šifrēšana

Drošības apsvērumu dēļ un lai aizsargātu jūtīga satura pārsūtīšanu, šī vietne izmanto SSL šifrēšanu, piemēram, pieprasījumiem, kurus Jūs nosūtat mums kā vietnes operatoram. Jūs varat atpazīt šifrētu savienojumu, pārlūka adreses rindā adresei mainoties no "http://" uz "https://", un atslēgas simbola veidā Jūsu pārlūkprogrammas rindā. Ja ir iespējota SSL šifrēšana, datus, ko iesniedzat mums, nevarēs izlasīt trešās personas.

 

13 Jaunumi

Ar turpmāko norāžu palīdzību mēs Jūs informēsim par mūsu jaunumiem, kā arī par reģistrācijas, nosūtīšanas un statistiskās novērtēšanas procedūrām, kā arī par Jūsu tiesībām uz iebildumiem. Abonējot mūsu jaunumus, Jūs piekrītat to saņemšanai un minētajām procedūrām. Jaunumu saturs: mēs nosūtām jaunumus, e-pastus un citus elektroniskos paziņojumus ar reklāmas informāciju (turpmāk tekstā - "Jaunumi") tikai ar saņēmēja piekrišanu vai juridisku atļauju. Ja jaunumu abonēšanas ietvaros to saturs ir konkrēti norādīts, tad tie ir izšķiroši lietotāju piekrišanai. Jaunumi ietver informāciju par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem un par mums. Dubultais lietotāja apstiprinājums un reģistrācija: pieteikšanās mūsu jaunumiem tiek veikta ar tā sauktā dubultā lietotāja apstiprinājuma palīdzību. Tas nozīmē, ka pēc pieteikšanās jūs saņemsiet e-pastu, ar kuru pieprasīsiet Jūsu pieteikuma apstiprinājumu. Šis apstiprinājums ir nepieciešams, lai nebūtu iespēja reģistrēties, izmantojot ārējās e-pasta adreses. Pieteikšanās jaunumiem tiek reģistrēta, lai pierādītu reģistrācijas procesu atbilstoši juridiskajām prasībām. Tas ietver pieteikšanās un apstiprināšanas laika saglabāšanu, kā arī IP adresi. Tāpat tiks reģistrētas izmaiņas Jūsu datos, kas saglabāti nosūtīšanas pakalpojumu sniedzējā. Reģistrācijas dati: lai pieteiktos jaunumu saņemšanai, Jums ir nepieciešams norādīt tikai savu e-pasta adresi. Pēc izvēles mēs lūdzam Jūs norādīt arī personas vārdu, lai atvieglotu personas uzrunāšanu. Jaunumu nosūtīšana un ar Jums saistītā panākumu mērīšana tiek veikta, pamatojoties uz saņēmēja piekrišanu saskaņā ar GDPR Regulas 6. panta 1. daļas a punktu. Pieteikšanās procesa reģistrēšana balstās uz mūsu likumīgajām interesēm saskaņā ar GDPR Regulas 6. panta 1. daļas f punktu. Mūsu interese ir vērsta uz lietotājam draudzīgu un drošu jaunumu sistēmas izmantošanu, kas kalpo gan mūsu biznesa interesēs, gan arī atbilst lietotāju vēlmēm un ļauj mums pierādīt piekrišanas sniegšanu. Atteikšanās/atsaukšana - Jūs jebkurā brīdī varat izbeigt mūsu jaunumu saņemšanu, t.i. atsaukt sniegto piekrišanu. Saite, kas paredz atteikšanos no jaunumiem, ir atrodama jaunumu informācijas beigās. Mēs varam saglabāt iesniegtās e-pasta adreses uz laiku līdz trim gadiem, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, pirms mēs tās izdzēšam, lai būtu pierādāma iepriekšējas piekrišanas sniegšana. Šo datu apstrāde robežojas ar iespējamu aizsardzību pret prasījumiem. Individuāls dzēšanas pieprasījums ir iespējams jebkurā laikā ar nosacījumu, ka tajā pašā laikā tiek apstiprināta iepriekšējas piekrišanas esamība. Visi jaunumu dati tiek glabāti uz aizsargātiem serveriem Vācijā. Piegādes pakalpojumu sniedzējs izmanto sertificētus datu centrus un izmanto dubultā liekus datu dublējumus. Ar mūsu jaunumu uzraudzības aģentūru mums ir noslēgts Līgums par pasūtījumu datu apstrādi.

 

14 Jaunumi - piegādes pakalpojumu sniedzējs

Jaunumu nosūtīšana tiek veikta pa pastu, izmantojot pakalpojuma sniedzēju mailingwork, mailingwork GmbH servisu. Piegādes pakalpojumu sniedzēja konfidencialitātes politiku Jūs varat apskatīt šeit: https://mailingwork.de/datenschutz. Piegādes pakalpojumu sniedzējs tiek iesaistīts, balstoties uz mūsu likumīgajām interesēm saskaņā ar GDPR Regulas 6. panta 1. daļas f punktu un Līguma par pasūtījuma datu apstrādi 28. panta 3. daļas 1. teikumu. Piegādes pakalpojumu sniedzējs drīkst izmantot saņēmēja datus pseidonīmu formā, t.i., bez lietotāja piešķiršanas, lai optimizētu vai uzlabotu savus pakalpojumus, piemēram, piegādes tehnisko optimizāciju un jaunumu prezentāciju vai statistikas nolūkos. Tomēr piegādes pakalpojuma sniedzējs neizmanto mūsu jaunumu saņēmēju datus, lai tos apstrādātu paši vai nodotu datus trešajām personām.

 

15 Jaunumi - panākumu mērīšana

Jaunumi satur tā saukto "web-beacon", t.i. pikseļu izmēra failu, kurš, atverot jaunumus no mūsu servera, ja vien mēs izmantojam piegādes pakalpojumu sniedzēju, tiek piekļūts no to servera. Šīs informācijas iegūšanas ietvaros tiek apkopota tehniskā informācija, kā, piemēram, informācija par pārlūkprogrammu un Jūsu sistēmu, kā arī Jūsu IP adrese un piekļūšanas laiks. Šo informāciju izmanto, lai uzlabotu pakalpojumu tehnisko veiktspēju, pamatojoties uz to specifikācijām vai auditoriju, un to lasīšanas ieradumiem, pamatojoties uz atrašanās vietām (kuras var noteikt, izmantojot IP adresi) vai piekļuves laikiem. Statistikas apsekojumi arī nosaka, vai jaunumu informācija tiek atvērta, kad tie tiek atvērti un uz kādām saitēm tiks klikšķināts. Tehnisku iemeslu dēļ šo informāciju var piešķirt tikai atsevišķiem jaunumu saņēmējiem. Tomēr atsevišķu lietotāju novērošana nav nedz mūsu, nedz arī, ja tas tiek izmantots, piegādes pakalpojumu sniedzēja mērķis. Izvērtēšana mums kalpo tam, lai atpazītu mūsu lietotāju lasīšanas ieradumus un pielāgotu tiem mūsu saturu vai nosūtītu citu saturu atbilstoši mūsu lietotāju interesēm. Jūs varat iebilst pret šāda veida izsekošanu jebkurā brīdī, noklikšķinot uz atsevišķas saites, kas norādīta katrā e-pastā, vai informējot mūs, izmantojot citu kontaktēšanās veidu. Informācija tiks saglabāta tik ilgi, kamēr Jūs būsiet abonējis jaunumus. Pēc izlogošanās dati tiek uzglabāti tikai statistiski un anonīmi.

 

16 Sīkdatnes

"Sīkdatnes" ir mazi faili, kas tiek glabāti lietotāju datoros. Sīkdatnēs var tikt saglabāta dažāda veida informācija. Sīkdatne galvenokārt kalpo tam, lai saglabātu informāciju par lietotāju (vai ierīci, kurā tiek saglabāta sīkdatne), tiešsaistes piedāvājuma apmeklējuma laikā vai pēc tā. Pagaidu sīkdatnes jeb "sesijas sīkdatnes" vai "pārejošas sīkdatnes" ir sīkdatnes, kas tiek dzēstas pēc tam, kad lietotājs atstāj tiešsaistes pakalpojumu un aizver savu pārlūku. Šādā sīkdatnē var tikt saglabāts, piemēram, pirkuma groza saturs interneta veikalā vai pierakstīšanās statuss. Termins "pastāvīgs" vai "noturīgs" attiecas uz sīkdatnēm, kas paliek saglabātas pat pēc pārlūkprogrammas aizvēršanas. Tā, piemēram, var tikt saglabāts pierakstīšanās statuss, ja lietotāji kādu no vietnēm apmeklē pēc vairākām dienām. Tāpat šādā sīkdatnē var tikt saglabātas lietotāju intereses, ko izmanto piemērošanas sfēras mērīšanai vai mārketinga nolūkos. Kā "trešās puses sīkdatne" sīkdatnes piedāvās citi pakalpojumu sniedzēji, kas nav personas, kas atbild par tiešsaistes piedāvājumu (pretējā gadījumā, ja tie ir tikai viņu sīkdatnes, tās sauc par "pirmās puses sīkdatnes"). Mēs varam izmantot pagaidu un pastāvīgas sīkdatnes, un informēt par to saistībā ar mūsu konfidencialitātes politiku. Ja lietotāji nevēlas savā datorā saglabāt sīkdatnes, tiem tiks piedāvāts atspējot šo opciju savas pārlūkprogrammas iestatījumos. Saglabātās sīkdatnes var dzēst pārlūkprogrammas sistēmas iestatījumos. Sīkdatņu izslēgšana var radīt funkcionālus ierobežojumus šim tiešsaistes piedāvājumam. Vispārēja pretruna šīm tiešsaistes mārketinga vajadzībām izmantotajām sīkdatnēm var tikt izskaidrota ASV mājas lapā http://www.aboutads.info/choices/vai ES lapā http://www.youronlinechoices.com/, it īpaši vairāku pakalpojumu gadījumā, jo īpaši izsekošanas gadījumā. Turklāt sīkdatņu glabāšanu var panākt, izslēdzot tās pārlūkprogrammas iestatījumos. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tādā gadījumā ne visas šī tiešsaistes piedāvājuma funkcijas var tikt izmantotas.

 

17 Google Analytics

1. Datu apstrādes apraksts un apjoms
Šajā Interneta vietnē tiek izmantotas tīmekļa analīzes pakalpojuma Google Analytics funkcijas. Pakalpojuma sniedzējs ir Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija. Google Ireland Limited ir ASV bāzētās Google LLC meitasuzņēmums.
Google Analytics ļauj vietnes operatoram analizēt vietnes apmeklētāju uzvedību. Vietnes operators saņem dažādus lietošanas datus, piemēram, Interneta lapu skatījumus, uzturēšanās ilgumu, izmantotās operētājsistēmas un lietotāju izcelsmi. Rezultātā var tikt apkopoti un novērtēti šādi personas dati: lietotāja darbības, ierīces un pārlūkprogrammas informācija (jo īpaši IP adrese), dati par rādītajām reklāmām (klikšķu skaits) un dati no reklāmas partneriem. Šos datus Google var apkopot profilā, kas tiek piešķirts attiecīgajam lietotājam vai lietotāja ierīcei.
Google Analytics izmanto sīkfailus un citas pārlūkprogrammas tehnoloģijas, kas ļauj atpazīt lietotāju, lai analizētu lietotāja uzvedību. Šī informācija cita starpā tiek izmantota, lai apkopotu pārskatus par vietnes darbību. Google apkopotā informācija par šīs Interneta vietnes izmantošanu parasti tiek pārsūtīta uz Google serveri ASV un glabāta tur. Google arī pārsūta jūsu datus Google saistītajiem uzņēmumiem un citiem partneriem.
Personas datu apstrāde notiek arī nedrošā trešā valstī. ASV nav tāda datu aizsardzības līmeņa, kas būtu pielīdzināms GDPR prasībām. Papildinformāciju par pārsūtīšanu uz nedrošu trešo valsti varat atrast šajā datu aizsardzības informācijā sadaļā “I. Vispārīga informācija par datu apstrādi - 4. Datu pārsūtīšana uz nedrošām trešām valstīm”.

IP adreses anonimizācija (Google Analytics 4)
Šajā vietnē mēs izmantojam Google Analytics 4. Jūsu IP adrese tiek automātiski anonimizēta. Tikai izņēmuma gadījumos pilnā IP adrese var tikt nosūtīta uz Google serveri ASV un tur tikt saīsināta. Šīs Interneta vietnes operatora vārdā Google izmantos šo informāciju, lai novērtētu, kā jūs lietojat vietni, apkopotu pārskatus par darbībām un sniegtu vietnes operatoram citus ar vietnes darbību un interneta lietošanu saistītus pakalpojumus. IP adrese, ko jūsu pārlūkprogramma pārsūta kā daļu no Google Analytics, netiks apvienota ar citiem Google datiem.

IP adreses anonimizācija (Google Analytics Universal)
Šajā Interneta vietnē esam aktivizējuši IP anonimizācijas funkciju. Rezultātā Google saīsinās jūsu IP adresi Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās Eiropas Ekonomikas zonas līguma valstīs, pirms tā tiks nosūtīta uz ASV. Tikai izņēmuma gadījumos pilnā IP adrese var tikt nosūtīta uz Google serveri ASV un tur tikt saīsināta. Šīs Interneta vietnes operatora vārdā Google izmantos šo informāciju, lai novērtētu, kā jūs lietojat vietni, apkopotu pārskatus par darbībām un sniegtu vietnes operatoram citus ar vietnes darbību un interneta lietošanu saistītus pakalpojumus. IP adrese, ko jūsu pārlūkprogramma pārsūta kā daļu no Google Analytics, netiks apvienota ar citiem Google datiem.

2. Datu apstrādes juridiskais pamats
Šis analīzes rīks tiek izmantots, pamatojoties uz jūsu piekrišanu saskaņā ar GDPR Regulas 6. panta 1. teikuma 1. lit., un jebkurai pārraidei uz trešo valsti, pamatojoties uz GDPR 49. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Informācijas glabāšana jūsu gala ierīcē notiek, pamatojoties uz Vācijas TTDSG 25. sadaļas 1. panta 1. lpp.

3. Datu apstrādes mērķis
Google Analytics izmantošana mūsu vietnē kalpo mūsu vietnes apmeklētāju lietotāju uzvedības analīzei, lai optimizētu un parādītu gan mūsu vietni, gan mūsu reklāmu.

4. Uzglabāšanas ilgums, iebildumu un izņemšanas iespēja
Apkopotie dati tiks glabāti līdz brīdim, kad pats izdzēsīsiet Google Analytics iestatītos sīkfailus vai datu glabāšanas mērķis vairs nav spēkā. Jums kā lietotājam saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanas apliecinājumu. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojās uz piekrišanu pirms atsaukuma. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt sniegto piekrišanu [pirkstu nospieduma simbols vietnes kreisajā pusē]. Konkrēto apstrādāto datu glabāšanas laiku mēs nevaram ietekmēt, bet to nosaka Google Ireland Limited. Dati, ko Google glabā lietotāja un notikumu līmenī un ir saistīti ar sīkfailiem, lietotāju identifikatoriem (piem., User ID) vai reklamēšanas ID (piemēram, DoubleClick sīkfailiem, Android reklamēšanas ID), tiek anonimizēti pēc 14 mēnešiem vai tiek dzēsti. Sīkāku informāciju par to varat atrast, izmantojot šo saiti: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=lv
Vietnes apmeklētājiem, kuri nevēlas, lai viņu dati tiktu izmantoti pakalpojumā Google Analytics, Google ir izstrādājis pārlūkprogrammas papildinājumu, lai atspējotu Google Analytics. Zem šīs saites varat lejupielādēt un instalēt pieejamo pārlūkprogrammas spraudni: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Plašāku informāciju par to, kā Google Analytics apstrādā lietotāju datus, varat atrast Google konfidencialitātes politikā: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lv
Papildinformāciju par datu aizsardzību var atrast arī Google Analytics datu aizsardzības deklarācijā: https://policies.google.com/privacy.

5. Līguma slēgšana par pasūtījuma apstrādi
Esam noslēguši pasūtījumu apstrādes līgumu ar GOOGLE. Šis ir datu aizsardzības likumā noteiktais līgums, kas nodrošina, ka GOOGLE apstrādā mūsu vietnes apmeklētāju personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un ievērojot datu aizsardzības noteikumus (VDAR, BDSG u.c.).

 

18 Google Adwords Conversion Tracking

Šajā vietnē tiek izmantota Google reklāmguvumu uzskaite. Pakalpojuma sniedzējs ir Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija.
Izmantojot Google reklāmguvumu uzskaiti, mēs un Google varam konstatēt, vai lietotājs ir veicis noteiktas darbības. Tā, piemēram, mēs varam izvērtēt, cik bieži tiek klikšķināta katra mūsu vietnē atrodamā poga un kuras preces tiek īpaši bieži skatītas vai pirktas. Šī informācija tiek izmantota reklāmguvumu statistikas iegūšanai. Mēs uzzinām kopējo lietotāju skaitu, kuri noklikšķinājuši uz mūsu reklāmām, un viņu veiktās darbības. Mēs nesaņemam nekādu informāciju, kas ļautu mums lietotājus personiski identificēt. Google identificēšanai izmanto sīkfailus vai līdzīgas atkārtotās atpazīšanas tehnoloģijas. Google reklāmguvumu uzskaite tiek izmantota, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Vietnes operatoram ir leģitīma interese analizēt lietotāju rīcību, lai optimizētu gan savu vietni, gan reklāmu. Ciktāl tam saņemta atbilstoša piekrišana (piemēram, piekrišana sīkfailu glabāšanai), apstrāde notiek, tikai pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu; piekrišanu jebkurā laikā var atsaukt.
Plašāku informāciju par Google reklāmguvumu uzskaite varat atrast Google konfidencialitātes politikā: https://policies.google.com/privacy?hl=lv.

 

19 Google Maps

Mēs iegulstam kartes no pakalpojuma "Google Maps", ko uztur pakalpojumu sniedzējs Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija.
Google Maps izmantošanas mērķis ir mūsu tiešsaistes piedāvājuma attēlošana saistošā veidā un mūsu vietnē norādīto vietu atrašanas atvieglošana. Tas atbilst leģitīmai interesei VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta izpratnē. Ciktāl tam saņemta atbilstoša piekrišana, apstrāde notiek, tikai pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu; piekrišanu jebkurā laikā var atsaukt.
Konfidencialitātes politika: https://www.google.com/policies/privacy/Atteik šanās: https://adssettings.google.com/authenticated. Apmeklējot vietni, Google saņem informāciju par to, ka esat piekļuvis attiecīgajai mūsu vietnes apakšlapai. Turklāt tiek nodoti arī atsevišķi vispārēji personas dati, piemēram, IP adrese, piekļuves datums un laiks, pieprasījuma saturs, piekļuves statuss, pārsūtīto datu apjoms, vietne, no kuras pieprasījums ir veikts, pārlūks, operētājsistēmas un tās saskarnes, valodas un pārlūkprogrammas programmatūras versijas, laika joslas starpība ar GMT. Tas tiek darīts neatkarīgi no tā, vai Google nodrošina lietotāja kontu, kurā esat pieteicies, vai ja šāds konts nepastāv. Kad esat pieteicies pakalpojumā Google, Jūsu dati tiek tieši piešķirti Jūsu kontam. Ja nevēlaties, lai Jūs tiktu saistīts ar savu profilu pakalpojumā Google, Jums ir jaizlogojas, pirms pogas aktivizēšanas. Google saglabā Jūsu datus kā lietošanas profilus un tos izmanto reklāmu, tirgus izpētes un/ vai vietnes dizaina pielāgošanas nolūkos. Šāds izvērtējums tiek veikts jo īpaši (arī lietotājiem, kas nav reģistrējušies), lai piedāvātu uz vajadzībām balstītu reklāmu un informētu citus sociālā tīkla lietotājus par Jūsu darbībām mūsu vietnē. Jums ir tiesības iebilst pret šo lietotāju profilu izveidi, sazinoties ar Google.

 

20 Tiešsaistes klātbūtne sociālajos medijos

Mēs uzturam tiešsaistes klātbūtni sociālajos tīklos un platformās, lai sazinātos ar tur aktīvajiem klientiem, interesentiem un tajā esošajiem lietotājiem un informētu viņus par mūsu pakalpojumiem. Piesakoties attiecīgajā tīklā un platformā, spēkā ir to izstrādātie noteikumi un nosacījumi un datu apstrādes vadlīnijas. Ja mūsu konfidencialitātes politikā nav noteikts citādi, mēs apstrādājam lietotāju datus, kamēr tie sazinās ar mums sociālajos tīklos un platformās, piemēram, sagatavo rakstus par mūsu tiešsaistes klātbūtni vai nosūta mums ziņojumus.

 

21 Pakalpojumu un trešo personu satura integrācija

Mūsu tiešsaistes piedāvājumā mūsu likumīgo interešu vadīti (t.i., interese par mūsu tiešsaistes piedāvājumu analīzi, optimizāciju un ekonomisko darbību GDPR Regulas 6. panta 1. daļas f punkta izpratnē) mēs izmantojam trešo personu saturu vai pakalpojumu piedāvājumus, lai iekļautu to saturu un pakalpojumus, piemēram, videoklipus vai fontus (turpmāk tekstā "Saturs"). Tas vienmēr paredz, ka šī satura trešās puses pakalpojumu sniedzēji uztver lietotāju IP adresi, jo bez IP adreses šāda satura nosūtīšana pārlūkam nav iespējama. Tāpēc šī satura attēlošanai ir nepieciešama IP adrese. Mēs cenšamies izmantot tikai tādu saturu, kura piedāvātāji izmanto IP adresi tikai satura piegādei. Trešās personas statistikas vai mārketinga nolūkos var izmantot tā dēvētos pikseļu tagus (neredzamas grafikas, sauktas arī par "Web Beacons"). "Pikseļu tagus" var izmantot, lai novērtētu informāciju, piemēram, apmeklētāju plūsmu šīs vietnes lapās. Pseidonīmā informācija var tikt saglabāta lietotāja ierīcē sīkdatnēs, un tā var ietvert tehnisko informāciju par pārlūku un operētājsistēmu, atsauces tīmekļa lapām, apmeklējuma laiku un citu informāciju par mūsu tiešsaistes piedāvājumu izmantošanu, kā arī var būt saistīta ar šādu informāciju no citiem avotiem.

 

22 Google fonti

Mēs iegulstam fontus "Google Fonts", ko nodrošina pakalpojumu sniedzējs Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija.
Atverot lapu, jūsu pārlūkprogramma ielādē nepieciešamos tīmekļa fontus pārlūkprogrammas kešatmiņā, lai pareizi parādītu tekstus un fontus, tādējādi izveidojot savienojumu ar Google serveriem. Šī procesa ietvaros tiek pārsūtīta jūsu IP adrese. Tas atbilst leģitīmai interesei VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta izpratnē.
Konfidencialitātes politika: https://www.google.com/policies/privacy/ Atteikšanās: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

23 Google tagu pārvaldnieks

Šajā vietnē tiek izmantots Google tagu pārvaldnieks, ko nodrošina Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija. Google tagu pārvaldnieka izmantošanas mērķis ir vietnes tagu pārvaldība, lietojot saskarni, un tas mums ļauj kontrolēt precīzu pakalpojumu integrēšanu mūsu vietnē. Tas sniedz mums iespēju elastīgi integrēt papildu pakalpojumus, lai izvērtētu lietotāju piekļuvi mūsu vietnei.
Google tagu pārvaldnieks tiek izmantots, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm, t.i., interesi optimizēt savus pakalpojumus saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.
Papildinformāciju varat atrast Google tagu pārvaldnieka datu aizsardzības paziņojumā: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html.

 

24 Google reCAPTCHA

Mēs šajā vietnē izmantojam "Google reCAPTCHA" (turpmāk "reCAPTCHA") funkciju. Pakalpojuma sniedzējs ir Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija.
ReCAPTCHA lietošanas mērķis ir pārbaudīt, vai datus šajā vietnē (piemēram, saziņas veidlapā) ievada cilvēks vai automatizēta programma. Lai to izdarītu, reCAPTCHA analizē vietnes apmeklētāja rīcību, pamatojoties uz dažādām pazīmēm. Šī analīze sākas automātiski, tiklīdz vietnes apmeklētājs ienāk vietnē. Lai veiktu analīzi, reCAPTCHA izvērtē dažādu informāciju (piemēram, IP adresi, apmeklētāja uzturēšanās laiku vietnē vai lietotāja veiktās peles kustības). Analīzes laikā ievāktie dati tiek pārsūtīti Google.
ReCAPTCHA analīze pilnībā darbojas fonā. Vietnes apmeklētāji netiek informēti par analīzes veikšanu. Dati tiek uzglabāti un analizēti, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Vietnes operatoram ir leģitīma interese aizsargāt savu tiešsaistes piedāvājumu pret ļaunprātīgu automatizētu izspiegošanu un pret surogātpastu. Ciktāl tam saņemta atbilstoša piekrišana, apstrāde notiek, tikai pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu; piekrišanu jebkurā laikā var atsaukt.
Papildinformāciju par Google reCAPTCHA varat atrast Google konfidencialitātes politikā un Google lietošanas noteikumos, sekojot šīm saitēm: https://policies.google.com/privacy?hl=lv un https://policies.google.com/terms?hl=lv dzēsts.

 

25 Saziņa pa e-pastu

1.Datu apstrādes apraksts un apjoms
E-pasta adreses, kuras var izmantot, lai ar mums sazinātos, ir norādītas mūsu vietnē un mūsu parakstos. Šajā gadījumā lietotāja personas dati, kas nosūtīti ar e-pasta starpniecību, tiks saglabāti.
Šajā kontekstā dati netiks nodoti trešajām personām. Dati tiks izmantoti tikai sarunas apstrādei.

2. Datu apstrādes juridiskais pamats
E-pasta nosūtīšanas ietvaros pārsūtīto datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Ja saziņas pa e-pastu mērķis ir noslēgt līgumu, tad apstrādes papildu juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts.

3. Datu apstrādes mērķis
Personas datu apstrāde tiek veikta tikai saziņas pieprasījuma apstrādes nolūkā. Tā arī ir nepieciešamā datu apstrādes leģitīmā interese.

4. Uzglabāšanas ilgums
Dati tiks dzēsti, tiklīdz tie vairs nebūs nepieciešami, lai izpildītu mērķi, kura dēļ tie tika ievākti. Attiecībā uz pa e-pastu nosūtītajiem personas datiem tas notiek, tiklīdz ir beigusies attiecīgā saruna ar lietotāju. Saruna ir beigusies, kad no apstākļiem var secināt, ka attiecīgais jautājums ir pilnībā atrisināts.

5. Iebildumu un datu dzēšanas iespēja
Ja lietotājs sazinās ar mums pa e-pastu, lietotājs jebkurā laikā var iebilst pret savu personas datu glabāšanu. Šajā gadījumā sarunu nebūs iespējams turpināt.
Visi saziņas ietvaros saglabātie personas dati šajā gadījumā tiks dzēsti.


 

26 Veidlapa saziņai

1. Datu apstrādes apraksts un apjoms
Mūsu vietnē ir pieejama veidlapa saziņai, kuru var izmantot, lai elektroniski ar mums sazinātos. Ja lietotājs izmanto šo iespēju, ievades ekrānā ievadītie dati tiek nosūtīti mums un saglabāti.
Tie ir tālāk minētie dati. Klienta numurs, vārds un uzvārds, ielas nosaukums, mājas numurs, pasta indekss, pilsēta, valsts, tematika, tālrunis, e-pasta adrese, komentāri

Nosūtot ziņojumu, papildus tiek saglabāti šādi dati:
Tālāk ir sniegts attiecīgo datu saraksts. Piemēri var iekļaut:
(1) Lietotāja IP adresi
(2) Reģistrācijas datumu un laiku
Jūsu piekrišana datu apstrādei tiek iegūta nosūtīšanas procesa ietvaros, turklāt tiek sniegta atsauce uz šo paziņojumu par datu aizsardzību.
Šajā kontekstā dati netiks nodoti trešajām personām. Dati tiks izmantoti tikai sarunas apstrādei.

2. Datu apstrādes juridiskais pamats
Datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts. Ja saziņas mērķis ir noslēgt līgumu, tad apstrādes papildu juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts.

3. Datu apstrādes mērķis
Ievades ekrānā ievadīto personas datu apstrāde tiek veikta tikai saziņas pieprasījuma apstrādes nolūkā. Pārējie nosūtīšanas procesā apstrādātie personas dati kalpo, lai novērstu saziņas veidlapas ļaunprātīgu izmantošanu un gādātu par mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmu drošību.

4. Uzglabāšanas ilgums
Dati tiks dzēsti, tiklīdz tie vairs nebūs nepieciešami, lai izpildītu mērķi, kura dēļ tie tika ievākti. Attiecībā uz saziņas veidlapas ievades ekrānā ievadītajiem personas datiem tas notiek, tiklīdz ir beigusies attiecīgā saruna ar lietotāju. Saruna ir beigusies, kad no apstākļiem var secināt, ka attiecīgais jautājums ir pilnībā atrisināts.
 
Privātuma politikas izmaiņas un atjauninājumi
Mēs lūdzam Jūs regulāri iepazīties ar mūsu konfidencialitātes politikas saturu. Mēs pielāgosim konfidencialitātes politiku, tiklīdz būs nepieciešamas izmaiņas mūsu veiktajā datu apstrādē. Mēs informēsim Jūs, tiklīdz izmaiņu veikšanai būs nepieciešama Jūsu dalība (piemēram, piekrišana) vai cita veida individuāls paziņojums.
scroll top